Vanadium

SMOC vraagt aandacht voor vanadium(pentaoxide). Wat is dat voor spul? En waarom juist aandacht voor deze stof? SMOC legt uit.

TNO

De goed geïnformeerde lezer weet het: er wordt eindelijk (een beetje) gemeten op Dushi Korsou. Ik spreek over een beetje, want uit het rapport van TNO (2007) blijkt dat de ISLA niet alleen fijnstof, zwaveldioxide (SO2) en diwaterstofsulfide (H2S) uitstoot, maar ook tal van andere stoffen. Stoffen die bijvoorbeeld zware metalen bevatten, zoals lood. Dit soort gegevens kunnen allemaal uit het rapport van het gerenommeerde instituut TNO worden gehaald. Een belangrijke generieke conclusie uit het rapport is (blz. 3):

De normen voor luchtkwaliteit worden benedenwinds van het Schottegatgebied fors overschreden als gevolg van de onverminderde uitstoot van zwaveldioxide en de nog onvoldoende gereduceerde uitstoot van fijnstof. Het oppervlaktewater in het Schottegat is dermate ernstig verontreinigd met verschillende oliecomponenten, dat dit een bedreiging vormt voor de waterkwaliteit op andere plekken langs de kustzone. Met de grondwaterkwaliteit is het niet veel beter gesteld. Naast de grootschalige grondwaterverontreiniging op het terrein van de raffinaderij, is ook de kwaliteit van het grondwater in de waterputten van bewoners een punt van zorg.

Het is duidelijk, de aandacht voor andere vervuilende stoffen moet groter worden. Van vanadium(pentaoxide) is het bekend dat het bovenwinds van de ISLA niet voorkomt, maar benedenwinds wel (TNO, 2007, blz. 25). Oorzaak: de ISLA. Uit metingen van TNO blijkt ook dat in praktisch alle gemeten waterputten de concentratie vanadium te hoog is (TNO, 2007, blz. 41). TNO spreekt zelfs over het overschrijden van de interventiewaarde voor vanadium (TNO, 2007, blz. 42). TNO had dan ook als aanbeveling dat er aanvullend onderzoek zou worden gedaan naar vanadium. Is dat ook gebeurd? Volgens SMOC niet. Is dat erg? Ja. Zeker als je weet wat vanadium(pentaoxide) is.

Vanadium(pentaoxide)

Vanadium komt voor in aardolie, de grondstof van de ISLA. Wanneer aardolie wordt geraffineerd, ontstaan er verschillende producten. Een voorbeeld hiervan is vanadiumpentaoxide, dit ontstaat als er stoffen (met daarin vanadium) wordt verbrand. De ISLA verbrand, met het welbekende affakkelen, nogal wat. Hierbij ontstaat vanadiumpentaoxide dat domweg wordt uitgestoten. Daarnaast gebruikt de ISLA vanadiumpentaoxide vermoedelijk ook als een zogenaamde katalysator, maar ja die katalysator verdwijnt ook benedenwinds de lucht in bij het affakkelen. Tevens is bekend dat de ISLA het ook niet zo nauw neemt met het dumpen van afval. Ook op deze manier zal, logischerwijs, stoffen (met daarin vanadium) in oppervlaktewater en grondwater terechtkomen. Al met al levert dit problemen op voor de volksgezondheid, want wat blijkt? Vanadiumpentaoxide is mutageen en er is ‘gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing’. Kortom, de nood is aan de man op Dushi Korsow!

Reacties zijn gesloten