BRIEF SMOC AAN HOOFD MILIEUDIENST INZAKE EXTREME STANK EN HOGE CONCENTRATIES IN DE LUCHT

Geachte heer Burgos,

Onlangs hadden wij een gesprek waarin duidelijk werd dat u zonder toestemming van de Minister geen informatie mocht verstrekken.

Vervolgens heb ik een gesprek gehad met voormalig Minister Bodok, die zich tot u zou richten met de vraag of en zo ja, waarom dat zo is, en hij zou u toestemming geven SMOC inzage te geven in de rapportages van Isla en informatie te verstrekken.

Met zijn opvolger, Minister Ben Whiteman, heb ik nog geen onderhoud gehad,een verzoek daartoe ligt op zijn bureau. Ik ga er vanuit dat SMOC binnenkort met de nieuwe Minister zal kunnen spreken.

Gaarne verzoek ik u ons de volgende informatie te verstrekken:

Mede in verband met vele klachten die wij ontvangen over ondraaglijke stank en gezien de zeer hoge concentraties zwaveldioxide, waterstofsulfide en fijnstof in de lucht vermoedt SMOC dat er problemen zijn met (het opstart proces van) de Isla raffinaderij waarbij (o.a.) de volgende installaties mogelijk de oorzaak zijn van het vrijkomen (door emissie/verdamping/foute handelingen) van grote hoeveelheden gezondheid bedreigende uitstoot van giftige/kankerverwekkende stoffen. Naast de genoemde stoffen betreft dit mogelijk ook vele andere stoffen, waaronder de nog steeds niet gemeten vluchtige organische componenten (VOC’s).

* Sour Water Stripper (SWS)

* Sulfur Recovery Units (SRU’s)

* Amine Treater

* Tail Gas Compressor (TGC)

* Catcracker (FCCU)

* Final Oil Catcher (FOC)

* Flares

Mogelijk gaat het om nog meer installaties, leidingen, vents etc

Tijdens de door ons gevoerde rechtszaken is herhaaldelijk in gedetailleerde technische rapporten (met name van StAB) vastgesteld dat problemen met (gebruik van) genoemde installaties oorzaak waren van de (stank)overlast. Problemen die volgens Isla bekend waren en verholpen zouden worden. Met name betroffen die toezeggingen de SWS, SRU’s (rendement 98,5%, en inzetbaar!) en de FOC. Ook de flares zouden worden aangepakt.

Graag vernemen wij van u:

1. of bij u de oorzaken bekend zijn van de huidige overlast, en zo ja, of u die wilt geven,

2. of er door u inspecties zijn uitgevoerd om te controleren of Isla zich heeft gehouden aan de afspraken en of de genoemde installaties voldoen aan de eisen die daaraan gesteld zijn volgens de vergunning.

3. of Isla bij u de oorzaken heeft gemeld van de huidige overlast

4. of wij inzage kunnen krijgen in de door Isla op grond van haar vergunning in te leveren (kwartaal) emissie rapportages en (jaar) immissie rapportages.

Een copie van deze email wordt verstuurd naar Minister Whiteman. Wij vertrouwen er op dat de Minister er zorg voor zal dragen (of dat al heeft gedaan) dat SMOC inzage krijgt in de gevraagde informatie en dat u (mag en kunt) antwoorden op de in deze email gestelde vragen.

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk een reactie van u.

Met vriendelijke groeten,

 

Hoogachtend,

 

 

Drs Peter van Leeuwen

Voorzitter SMOC

www.smoccuracao.org

Reacties zijn gesloten