Koenders, Rusland en Klimaat

Aan:

Zijne excellentie de heer Drs. B. Koenders

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

 

CC: Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal) Vaste Commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

 

Datum: 26 oktober 2014

Betreft: Isla-raffinaderij (hierna, Isla) en geopolitiek  

 

Hooggeachte heer Koenders,

Allereerst felicitaties met uw recente benoeming tot Minister van Buitenlandse Zaken. Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (hierna, SMOC) vertrouwt erop dat u een goede geopolitieke belangenbehartiger zult zijn voor het Koninkrijk der Nederlanden en vraagt derhalve uw aandacht voor het volgende.

Boycot en Rusland

Afgaande op recente berichten uit de media heeft de problematiek m.b.t. de Isla wellicht een nieuwe dimensie gekregen vanuit geopolitiek perspectief: Rusland.[1] Zoals u weet is Curaçao een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, doch de portefeuille Buitenlandse Zaken is een verantwoordelijkheid van de Koninkrijksregering. Het Koninkrijk der Nederlanden steunt de economische boycot jegens Rusland. Daarmee Curaçao dus ook? Of mag Curaçao, conform het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in dezen om economische redenen de boycot als het ware naast zich neerleggen?

Het Koninkrijk der Nederlanden is onderdeel van de EU, Curaçao heeft in dezen een zogeheten LGO-status. De EU steunt de economische boycot jegens Rusland. Daarmee Curaçao dus ook?

Binnenkort zal olie uit Rusland, vooralsnog als test, geimporteerd en verwerkt worden op Curaçao, d.w.z. in het Koninkrijk der Nederlanden. SMOC vraagt zich af in hoeverre deze import en verwerking van aardolie uit Rusland, in de door de Venezolaanse PDVSA geëxploiteerde Isla op Curaçao, in overeenstemming is met de boycot en de spelregels daaromtrent binnen en voor het Koninkrijk der Nederlanden. Wij zien gaarne uw reactie in dezen.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de VN

Uit “Richtlijnen voor de Koninkrijksdelegatie naar de 69e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties” d.d. 8 september 2014 blijkt dat u, namens de Koninkrijksregering, de geopolitieke visie bent toegedaan dat Aruba, St. Maarten en Curaçao behoren tot de categorie small island development states (SIDS).[2] Voorts wordt erkend dat SIDS’s speciale omstandigheden kennen, zoals ‘bestaansdreiging door klimaatverandering.’ Een belangrijke pijler in geopolitieke discussies inzake klimaatverandering is de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Bent u zich er bewust van dat Curaçao, met Isla als grote energieverbruiker, bij de mondiale top tien hoort voor wat betreft de uitstoot van CO2/capita?[3] In hoeverre acht u de geopolitieke visie van de Koninkrijksregering derhalve in overeenstemming met haar eigen handelen?

Tevens hecht u er waarde aan dat geopolitiek gezien duurzame ontwikkeling wordt voorgestaan door onder andere uitputting van natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan en beleid -conform de EU- te waarborgen als stimulans van biodiversiteit. Wat SMOC betreft lijkt de Koninkrijksregering in dezen er een ambivalente koers op na te houden. Ter illustratie: de Climate Change Convention en het Kyoto Protocol zijn o.i. enkel van toepassing op het geografische Europees Nederland.[4] Het Montreal Protocol is van toepassing op het Koninkrijk der Nederlanden.[5] De “Convention on Biological Diversity” is eveneens van toepassing op het Koninkrijk der Nederlanden, al wordt gemakshalve in het meest recente Nederlandse rapport hieromtrent Isla tot onze grote verbazing buiten beschouwing gelaten.[6] Kunt u aangeven waarom sommige milieu- en klimaatverdragen niet van toepassing zouden zijn voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden? Indien ja, waarom? Heeft dit te maken met de Isla? Indien ja, hoe?

Graag zien wij uw antwoorden op bovenstaande vragen tegemoet.

Tot nadere toelichting bereid.

Hoogachtend,

 

Drs. J.A. Linthorst (bestuurslid SMOC)

Drs. P. van Leeuwen (voorzitter SMOC)

 

[1] Zie bijvoorbeeld: http://www.reuters.com/article/2014/10/17/venezuela-crude-imports-idUSL2N0SC1N320141017 (Bezocht, 25 oktober 2014) en ‘Import ruwe olie vanuit Rusland als test in smeerolieproductie’ in de Amigoe  (22 oktober 2014).

[2] SMOC begrijpt overigens zeer dat u recent bent aangetreden en dat dit schrijven aan de Tweede Kamer nog is gedaan door uw voorganger.

[3] Deze stelling is gebaseerd op de jaarlijkse meetgegevens voor CO2/capita van de US Department of Energy.

[4] Zie http://maindb.unfccc.int/public/country.pl?country=NL (Bezocht 25 oktober 2014). Stel vast dat de Climate Change Convention en het Kyoto Protocol vooral van toepassing zijn op broeikasgassen, zoals CO2.

[5] Zie http://ozone.unep.org/new_site/en/treaty_ratification_status.php (Bezocht 25 oktober 2014).

[6] Zie http://www.stichtingsmoc.nl/2014/08/smoc-sends-letter-to-un/ (Bezocht 25 oktober 2014).

Reacties zijn gesloten