Amigoe: ‘Uitstoot blijft stijgen’

WILLEMSTAD — “De gemeten zwaveldioxide (SO2)-concentraties op meetstation Beth Chaim overschreden in 2014 de eisen, zowel voor het daggemiddelde – hoger dan 365 microgram per kubieke meter, wat vijf maal is voorgekomen – als voor het jaargemiddelde”, aldus GGD Amsterdam in het rapport ‘Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014’, gedateerd 26 augustus jongstleden.

Het rapport, dat in opdracht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) werd opgemaakt, is door Smoc op haar website publiek gemaakt. De Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), reageert als volgt op het rapport van GGD Amsterdam: “Elke maand blikt Smoc trouw terug op de meetresultaten voor SO2 en fijnstof. Smoc doet dit al jaren bij afwezigheid van de overheid die de Isla-raffinaderij wenst te handhaven en omdat Smoc over diens overlast het publiek actief wenst te informeren.” De milieustichting legt uit dat zij maandelijks ‘keurig melding maakt’ van het feit dat zij zich baseert op ‘voorlopige’ meetresultaten. “Nu is dat anders, de data van GGD Amsterdam betreffen de gevalideerde meetresultaten voor de jaargemiddelden van (onder andere, red.) zwaveldioxide.” GGD Amsterdam stelt dat het rapport de meetresultaten over het jaar 2014 van de buitenluchtmetingen beschrijft, naar de concentraties TSP, PM10 (beide fijnstof), SO2 en zwavelwaterstof (H2S), gemeten bij de twee meetstations. De meetlocaties zijn gelegen in de wijk Marchena (Kas Chikitu) en ten westen van het industriegebied Schottegat (Beth Chaim). “Beide meetstations liggen buiten de directe invloedsfeer van het verkeer”, aldus GGD Amsterdam.

Resumerend wordt over de meetresultaten in het rapport gesteld: “De metingen over 2014 bij de meetstations Beth Chaim en Kas Chikitu zijn in technische zin goed verlopen. Dat wil zeggen volledig in overeenstemming met de scope en de achterliggende eisen zoals gesteld in de normvoorschriften en wetgeving (voor bijvoorbeeld de datavastlegging). De SO2-concentratie op meetstation Kas Chikitu voldoet wel aan de daggemiddelde-eis maar niet aan de jaargemiddelde-eis. De ‘Total Suspended Particulate’ (TSP, fijnstof) concentratie op meetstation Beth Chaim voldoet wel aan de eisen. De SO2- en TSP-concentraties zijn in 2014 gestegen ten opzicht van 2013. De PM10 concentratie op meetstation Kas Chikitu is gedaald”. Zoals eerder door de Amigoe belicht is de standaard Total Suspended Particulate al geruime tijd geleden door de PM10-standaard vervangen. Laatstgenoemde standaard focust zich op kleinere deeltjes die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor nadelige effecten op de gezondheid, vanwege hun vermogen om de lagere luchtwegen te bereiken. Het meetstation Kas Chikitu verricht metingen naar deze PM10-waarden die deeltjes met een diameter van 10 micrometer (een zevende deel van een mensenhaar) en minder omvat.

GGD Amsterdam: “Op meetlocatie Beth Chaim worden de hoogste concentraties verwacht vanuit het industriegebied. De metingen van dit meetstation zijn bedoeld om de grenswaarden op het industriegebied gelegen de Isla-raffinaderij te controleren (verwezen wordt naar een bijlage waarin de grenswaarden zijn opgenomen voor de verschillende stoffen, red.), waaronder Total Suspended Matter en SO2.” Meetstation Kas Chikitu, dat in de woonwijk ligt, is ingericht om de luchtkwaliteit nabij bewoning te monitoren. “Omdat PM10 beter aansluit bij de huidige Europese en Amerikaanse (EPA, de US Environmental Protection Agency, red.) grenswaarden voor fijnstof, wordt op Kas Chikitu geen TSP gemeten.” Verder wordt aangehaald dat meetstation Kas Chikitu sinds juni 2010 operationeel is en dat dit station ook voorzien is van automatische meting van zwavelwaterstof (H2S).

‘Bromtol’

Smoc: “Het valt op dat – voor Isla-begrippen – de jaren 2010 tot en met 2012 magere jaren waren. Dit omdat de productie soms wekenlang stil lag. De oorzaak hiervoor was dat de Isla een oude bromtol is uit de Eerste Wereldoorlog.” Smoc verwijst in dit kader ook naar het feit dat ‘de (lokaal vastgestelde, red.) jaargemiddelden nog steeds boven die van de internationaal vastgelegde richtlijnen liggen, zoals die van de WHO’. “In 2013 en 2014 stijgt de productie vervolgens weer flink, nadat de bromtol is opgelapt. Dat blijkt dan ook direct uit de jaargemiddelde gehaltes voor SO2 op leefniveau. Deze waarden rijzen de pan uit, ver boven de vergunningsnorm uit en nog verder boven die van internationale richtlijnen. De Isla boeit het verder niet, evenals de verantwoordelijke politici binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ondertussen kunnen de mensen onder de rook tegen de stank aanleunen, en zien ze hun huizen alsmaar groener worden met een smurrie vol zware metalen.” De stichting vervolgt dat ‘het onrechtmatige handelen van de Isla ten spijt, de Curaçaose overheid blijft wegkijken’. “Waarom gelast zij geen grootschalig bloed- en urineonderzoek boven en onder de rook, naar de aanwezigheid van zware metalen? Waarom wil zij überhaupt niet handhaven? Welk en wiens belang wil ze in een democratie eigenlijk dienen dat belangrijker is dan 20.000 mensen onder de rook? Smoc hoort het graag, maar de mensen – met gezondheidsklachten –nabij de Isla, nog meer”, aldus de milieustichting.

Bron: Amigoe, 8 september 2015

Reacties zijn gesloten