Van Tongeren (GroenLinks) stelt Kamervragen: directe bestuurlijke actie is geboden

2015Z16560

Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de ISLA-raffinaderij (ingezonden 16 september 2015)

1

Kent u de berichten over de stijgende uitstoot van de ISLA-raffinaderij op Curaçao? Zo ja, kloppen de berichten dat de door de ISLA-raffinaderij veroorzaakte vervuiling alsmaar toeneemt? 1)

2

Klopt het dat de ISLA-uitstoot van zwaveldioxide zowel het daggemiddelde als voor het jaargemiddelde over 2014 heeft overschreden? Zo ja, welke actie is hierop ondernomen?

3

Klopt het dat deze uitstoot niet voldoet aan de voor de ISLA-raffinaderij gestelde vergunningvoorschriften of WHO-richtlijnen? Zo ja, welke actie is hierop ondernomen?

4

Deelt u de mening dat, zeker gezien de lange voorgeschiedenis van de door de ISLA-raffinaderij veroorzaakte vervuiling, ingrijpen op korte termijn strikt noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

5

Waarom heeft de Rijksministerraad nog steeds geen actie ondernomen om de bevolking en het milieu van Curaçao te beschermen tegen de ISLA-raffinaderij? Bent u bereid om de Rijksministerraad ertoe te bewegen een adequaat beschermingsniveau te treffen voor de bewoners en de luchtkwaliteit van Curaçao? Zo nee, waarom niet? Bent u in ieder geval bereid er samen met uw ambtsgenoten van Curaçao voor te zorgen dat de ISLA-raffinaderij  de geldende vergunningvoorschriften naleeft?

1) ‘Uitstoot blijft stijgen’, Amigoe, 8 september 2015 en ‘Haat-liefderelatie met de raffinaderij’, De Volkskrant, 14 september 2015

Bron: KamervragenGL16september2015.

Reacties zijn gesloten