Persbericht SMOC/SHZC: ‘De regering daagt milieu-stichtingen zelf uit gerechtelijke stappen te nemen’

WILLEMSTAD – Wederom zien SMOC en SHZC zich genoodzaakt de gemeenschap te informeren dat de regering zich niet houdt aan haar eigen milieuregelgeving. Wederom weigert de regering de milieu-stichtingen en de door het Gerecht aangewezen deskundigen te voorzien van een kopie van de milieurapportages 2014 (en die over het eerste halfjaar van 2015) die zowel Refineria ISLA als BOO conform hun Hindervergunning moesten inleveren bij het ministerie van GMN .

SMOC en SHZC hebben belang bij het kunnen beschikken over de betreffende rapportages, mede om nog beter vast te kunnen stellen in welke mate bewoners benedenwinds van ISLA en BOO zijn blootgesteld aan in de lucht uitgestoten giftige stoffen, en in welke mate de normen daarbij zijn overtreden.

Enkele weken geleden heeft de minister van GMN in een email bericht tussen hemzelf, zijn ambtelijke top en SMOC, reeds toegeven dat GMN wettelijk verplicht is – op verzoek – de verzochte rapportages te verstrekken aan degenen of organisaties die daar belang bij hebben. Toch weigert GMN dit ook te doen.

SMOC en SHZC wijzen op het feit dat de regering op deze wijze zelf een gang naar de rechter uitlokt, waarna dezelfde regering zich publiekelijk beklaagt over het gevaar van rechtszaken voor de toekomst van en vermeende onderhandelingen omtrent de raffinaderij. Feit is dan ook dat de regering zelf, door haar niet-transparante en obstructieve houding, rechtszaken uitlokt en de toekomst van de raffinaderij in gevaar brengt.

Reacties zijn gesloten