Van Laar (PvdA) trekt van leer en geeft Plasterk het nakijken

Gisteren informeerde de PvdA Minister Plasterk met een brief de Tweede Kamer over de Isla-raffinaderij. Het was weer het bekende staaltje verkeerd informeren van de Kamer en de boel traineren. Klaarblijkelijk heeft Kamerlid Roelof van Laar, ook van de PvdA, hier een broertje dood aan. Op exact dezelfde dag confronteerde hij Minister Plasterk met een verzameling Kamervragen waarin hij Plasterk andermaal wees op het schenden van mensenrechten, hetgeen door de Kamer in meerderheid is bevestigd met een motie d.d. 10 februari 2016. In deze motie werd ook beoogd dat de uitstoot binnen drie maanden substantieel moest verminderen. Dat is niet gelukt en Van Laar beseft dat. Lees hieronder of anders hiernaast zijn Kamervragen: _een_school_op_curaa%c2%a7ao_als_gevolg_van_uitstoot_van_gevaarlijke_stoffen_van_de_isla_raffinaderij.

2016Z18297

Vragen van het lid Van Laar (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het sluiten van een school op Curaçao als gevolg van uitstoot van gevaarlijke stoffen van de ISLA raffinaderij (ingezonden 6 oktober 2016)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Pablo Duarte school in Buena Vista op Curaçao opnieuw tijdelijk gesloten is als gevolg van de uitstoot van gevaarlijke stoffen van de Isla raffinaderij? 1)

2

Wat zijn alle feiten over en oorzaken van deze sluiting? Hoeveel docenten/leerlingen zijn er onwel geworden en hebben mogelijk gezondheidsschade opgelopen? Bent u bereid een feitenoverzicht naar de Kamer sturen? Kunt u hierbij tevens aangeven hoe vaak deze school al gesloten is vanwege de uitstoot van de Isla, en wat de verwachtingen hieromtrent zijn voor de nabije toekomst?

3

Deelt u de mening dat het uit milieu- en gezondheidsoverwegingen volstrekt onverantwoord is om een situatie waarbij een school dichtbij een gevaarlijke stoffen uitstotende raffinaderij ligt, te laten voortbestaan? Zo ja, op welke wijze gaat u hier een eind aan maken?

4

Op welke wijze is de motie-Van Laar, die vraagt om de uitstoot van schadelijke stoffen vanuit de Isla binnen drie maanden maximaal te verminderen, uitgevoerd? 2)

5

In welke mate is de uitstoot sinds het aannemen van die motie door de Kamer daadwerkelijk verminderd? Welke concrete maatregelen zijn daartoe reeds genomen? Welke andere scholen en/of andere kwetsbare plekken zoals klinieken, ouderenhuisvesting en andere (sociale) voorzieningen, hebben sinds het aannemen van de motie eveneens last van de gevaarlijke uitstoot van de Isla raffinaderij?

6

Op welke wijze voert u de genoemde motie met de hoogst mogelijke urgentie uit, nu de Kamer daarin o.a. heeft uitgesproken dat sprake is van een schending van fundamentele rechten van de inwoners van Curaçao, wier levens in gevaar worden gebracht door de uitstoot van de raffinaderij?

7

Bent u bereid deze vragen voorafgaand aan de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties 2017 te beantwoorden?

1) http://www.stichtingsmoc.nl/2016/10/amigoe-pablo-duarte-weer-geevacueerd-wegens-overlast-isla/

2) Kamerstuk 34 000 IV, nr. 38.

Reacties zijn gesloten