Welke burger onder de rook gelooft Minister Plasterk?…….Welke politicus gelooft Plasterk eigenlijk?

Minister Plasterk heeft vandaag de Tweede Kamer met een brief ingelicht over tal van onderwerpen -dit inclusief de Isla-raffinaderij. Plasterk herinnert zich de motie van 10 februari 2016 maar al te goed. De Tweede Kamer stelde toen met een motie in meerderheid vast dat er sprake is van schenden van mensenrechten onder de Isla-rook, dit mede door ondeugdelijk bestuur. Tevens werd in deze motie erop aangedrongen dat de uitstoot binnen drie maanden moest verminderen. Dit is dus geenszins gebeurd, zoals de kinderen van de Juan Pablo Duarte VSBO deze week weer hebben ervaren: zij werden naar huis gestuurd vanwege stankoverlast. Burgers kregen het advies om deuren en ramen te sluiten; de Isla mocht gewoon zonder enige bestuurlijke boete of stillegging doordraaien. Van handhaven is geen sprake, dat terwijl Plasterk de Tweede Kamer gouden bergen belooft. Lees hieronder zijn bijdrage over de Isla en hiernaast de gehele brief: briefvanplasterkaankamer.

,,In het licht van de moties Van Laar en Van Tongeren van 10 februari 2016 over de uitstoot van schadelijke stoffen door de Isla-raffinaderij en onderzoek naar duurzame alternatieven is, op verzoek van Curaçao en in nauwe samenwerking met de betrokken Curaçaose minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, assistentie verleend om te komen tot inhuur van raffinage-deskundigheid, gericht op een inhoudelijke inspectie en audit van de Isla Raffinaderij. De voorgeschreven procedure om te komen tot een selectie tussen de drie geïnteresseerde ondernemingen, het zogenaamde twee enveloppen systeem, is zorgvuldig gevolgd en heeft geleid tot de keuze voor een internationaal gerenommeerd bedrijf. De formele opdrachtverlening is in de afrondende fase. Volgens de huidige planning zullen de resultaten nog voor het einde van het jaar 2016 worden opgeleverd. Deze resultaten zullen onder meer bestaan uit een overzicht van korte termijn verbetermaatregelen, gericht op het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen door de Isla. Overigens wordt in de inspectie ook de energiecentrale CRU/BOO en Aqualectra meegenomen. Onderdeel van de afspraken met de geselecteerde onderneming is ook het opleiden van de inspecteurs van Curaçao die samen met de deskundigen van de ingehuurde onderneming de inspectie/audit van de Isla zullen doen.

Op verzoek van Curaçao is eveneens assistentie verleend om te komen tot modernisering en aanpassing van de regelgeving. Deze assistentie heeft ertoe geleid dat twee wetgevingsjuristen voor een belangrijk deel van hun tijd zijn vrijgesteld om de noodzakelijke aanpassingen van de bestaande wet- en regelgeving ter hand te nemen. Mocht blijken dat meer assistentie nodig is dan thans is voorzien, dan zal een uitvraag voor externe expertise gedaan kunnen worden.

Ten aanzien van de assistentie van GGD Amsterdam op het terrein van de metingen van de luchtkwaliteit, die recent op verzoek van het ministerie van Defensie zijn uitgebreid met een meetpunt in Julianadorp, kan het volgende worden gemeld. De gesprekken om te komen tot formele vervolgafspraken over de bestaande meetstations en het recent geplaatste meetstation te Julianadorp zullen naar verwachting op korte termijn tot resultaat leiden.”

 

Reacties zijn gesloten