Brand Isla: Tweede Kamer (D66) trekt van leer met Kamervragen

Het is niemand ontgaan: de Isla-brand van 21 mei 2017. Kranten uit Nederland en Curaçao, alsook internationale media gaven uitgebreid aandacht aan de grootste kankerverwekkende sigaret van het Koninkrijk der Nederlanden: de Isla-raffinaderij. Dat terwijl nog niet zo lang geleden de Curaçaose overheid aangaf, in bijvoorbeeld het Antilliaans Dagblad, dat de Isla zich niet aan de milieuvergunning houdt. Voor SMOC was dit bepaald geen verrassing, zoals zij een brand op het Isla-terrein ook niet als een verrassing ziet. Incidenten komen vaker voor op het Isla-terrein en zullen ook blijven volgen als er niet adequaat bestuurlijk wordt gehandhaafd. Politici dienen zich, in het belang van het hele eiland, maar in het bijzonder voor de bewoners onder de Isla-rook, in te zetten voor de bestuurlijke handhaving van de Isla. Kamerleden van D66 lijken dit te beseffen. Zij dienden vandaag een waslijst aan Kamervragen in. Hopelijk volgen er binnenkort ook Statenleden.

De Kamervragen zijn hieronder te lezen.

2017Z07199

Vragen van de leden Diertens, Van Eijs en Van Veldhoven (allen D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de brand bij de olieraffinaderij Isla op Curaçao (ingezonden 31 mei 2017)

1

Bent u bekend met de berichten ‘Isla tast nog in het duister’, ‘brand in olieraffinaderij Isla’ en het Inspectierapport van de Isla? 1)

2

Op welke manier en door wie wordt het onderzoek uitgevoerd waarmee moet worden vastgesteld of er bij de brand schadelijke stoffen zijn vrijgekomen die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de omwonenden?

3

Op welk ‘eerste onderzoek’ baseren de lokale autoriteiten en de woordvoerder van de Isla zich wanneer zij stellen dat er geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid als gevolg van de brand?

4

Kunt u aangeven of het bekend is of de rookpluimen door toedoen van de brand veel meer fijnstof dan gewoonlijk bevatten, met schadelijke gevolgen bij het inademen? Zo ja, waarom is dit dan niet meegenomen als risico voor de volksgezondheid?

5

Volgens de woordvoerder van de Isla is de brand ontstaan bij de Crude Distiller en is er benzine verbrand; kan worden uitgesloten dat er bij de brand ook andere brandstoffen zijn verbrand of verdampt, waardoor bijvoorbeeld vluchtige organische koolwaterstoffen zoals het kankerverwekkende benzeen zijn ontstaan?

6

De woordvoerder van de Isla geeft aan dat er geen reden is tot zorg omdat de stoffen die zijn vrij gekomen normaal gesproken ook worden verbrand bij het affakkelen; kunt u bevestigen dat bij het affakkelen bij de Isla ook schadelijke stoffen vrij kunnen komen? In hoeverre kan er sprake zijn van een toename in de kwantiteit van deze stoffen tijdens de brand?

7

Op welke manier en op welk moment zijn omwonenden van de Isla raffinaderij door de Curaçaose overheid en door het management van de Isla op de hoogte gesteld van brand? Hoe wordt geverifieerd of alle communicatie die de omwonenden over de gezondheidsrisico’s ontvangen correct is?

8

Op welke manier en door wie wordt het onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de brand? Wordt dit alleen door de Isla zelf gedaan, of zullen hier ook externen bij betrokken zijn? Zo ja, wie?

9

Hoe vaak zijn er veiligheidsincidenten bij de Isla geweest en hoe verhoudt dit zich tot raffinaderijen elders in de wereld? Is er sprake van een structureel veiligheidsprobleem? Zo nee, waarom niet?

10

Wat vindt u ervan dat uit het Inspectierapport van de Isla raffinaderij onder begeleiding van Fluor blijkt dat de Isla raffinaderij milieuproblematiek alleen maar benadert vanuit het risico op het ‘overtreden van de aan de vergunning gebonden eisen’ in plaats van dat er een generieke benadering wordt gehanteerd waarbij milieuschade in kosten wordt vertaald?

11

Uit het Inspectierapport van Fluor blijkt dat de Isla raffinaderij op meerdere punten, waaronder het structureel affakkelen, niet aan de huidige vergunningsvereisten voldoet; is het bekend hoe lang de Isla zich al niet aan deze vergunningsvereisten houdt? Zo nee, waarom niet?

12

Het Inspectierapport van Fluor doet meerdere aanbevelingen zowel voor de korte als voor de lange termijn waarmee de Isla wél aan de vergunningseisen kan gaan voldoen; kunt u aangeven op welke manier en met welke tijdslijn de overheid van Curaçao handhaaft dat de Isla de aanbevelingen van het Inspectierapport ook daadwerkelijk doorvoert?

13

Welke acties heeft de Curaçaose overheid tot nu toe ondernomen om de overtredingen van de Isla raffinaderij te handhaven en ervoor te zorgen dat de Isla raffinaderij zich aan de minimale vergunningseisen gaat houden?

14

Wanneer wordt door de Curaçaose overheid opnieuw een inspectie uitgevoerd en geëvalueerd of de Isla raffinaderij de aanbevelingen van het Inspectierapport van Fluor heeft opgevolgd en wél aan alle vergunningvereisten voldoet?

15

Indien de Isla raffinaderij in gebreke blijft en de vigerende wet- en regelgeving blijft overtreden, op welk moment gaat de Curaçaose overheid daar dan consequenties aan verbinden door middel van sancties of het stil leggen van de operaties? Welk kader wordt daarvoor gehanteerd?

16

Hebben relevante Nederlandse inspectiediensten zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voldoende capaciteit om hun kennis, expertise en ervaring over hoe handhaving voorspoedig te laten verlopen, beschikbaar te stellen aan de Curaçaose overheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u in dat geval dit aanbod te doen richting de Curaçaose overheid?

17

Kunt u alle gestelde vragen afzonderlijk beantwoorden?

1) http://antilliaansdagblad.com/curacao/15758-isla-tast-nog-in-het-duister; http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/royal_dutch_shell_a/28209023/__Brand_in_olieraffinaderij_Curacao__.html http://www.qracao.com/docs/Bijlage%2003%20Refineria%20Isla.pdf

 

Reacties zijn gesloten