Brief van SMOC voor de Minister: GMN Persbericht inzake metingen luchtkwaliteit 2017 is onjuist en misleidend

Geachte minister Römer,

Uw ministerie van GMN heeft middels bijgevoegd persbericht (lees hier: Min. komunikado634) de bevolking geïnformeerd dat volgens het GGD-rapport ‘metingen luchtkwaliteit 2017’ de luchtkwaliteit te Kas Chikitu voldoet aan de vergunning (Attachment F) van Isla en BOO en zelfs aan Europese normen.  De gerapporteerde overschrijding van de Europese fijnstof-norm wordt door GMN verklaard door de aanwezigheid van Saharazand in de lucht.

Dit persbericht is onjuist en misleidend.

Uw verwijzing naar Europese normen doet vermoeden dat uw ministerie de literatuur bijhoudt en de gezondheid van de bewoners geen gevaar loopt. Niets is minder waar! In het GGD-rapport over 2017 worden in de tabel voor Kas Chikitu de Europese normen nota bene vermeld (“EU”) en de metingen in de wijk blijken schokkend: álle Europese normen voor zwaveldioxide zijn fors overschreden. Ook de Europese normen voor fijnstof (PM10) en het kankerverwekkende benzeen en nikkel zijn overschreden.* 

De inademingslucht te Kas Chikitu is door de uitstoot van Isla, CRU en Aqualektra zeer ernstig vervuild met zwaveldioxide, fijnstof en zware metalen en is zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Dat is de enige conclusie die getrokken mag worden uit het GGD-rapport ‘metingen luchtkwaliteit 2017’! De Curaçaose normen voor zwaveldioxide zijn nog uit 1994…en beschermen de gezondheid allang niet meer. Vanaf verlening van de vergunning aan Isla (1997) en CRU (1998) is gesteld dat “bij voortschrijdend inzicht de gezondheidsnormen zouden worden bijgesteld”. Dat is ondanks alle alarmerende literatuur in de afgelopen 20 jaar niet gebeurd. De werkelijkheid wordt door GMN getoetst aan sterk verouderde inzichten. De bewoners worden blootgesteld aan de uitstoot van de industrie aan het Schottegat die actuele (Europese) gezondheidsnormen ernstig overschrijdt.

Als minister van Volksgezondheid dient u hiervan op de hoogte te zijn. Het is zeer ernstig en schadelijk voor de volksgezondheid dat uw ministerie u en de bevolking onjuist en misleidend informeert en kennelijk liever haar kop in het (Sahara)zand steekt.

Wij verzoeken u uw verantwoordelijkheid te nemen en een gecorrigeerd persbericht te laten opstellen door GMN en de bewoners juist te (laten) informeren via de media.

Tevens verzoeken wij u nogmaals ons te informeren over het opnemen van toegezegde actuele (internationale) gezondheidsnormen in een per 1 januari 2020 te verlenen nieuwe hindervergunning aan de eventuele (nieuwe) exploitant van Isla en aan CRU en Aqualektra. Ons (herhaalde) verzoek aan u en aan premier Rhuggenaath dateert inmiddels van 26 juni.

Een kopie van dit schrijven wordt tegelijk per email naar de media en andere belanghebbenden verstuurd. De betreffende email adressen zijn verkregen via een persbericht van Refineria Isla.

Voor meer informatie en achtergronden wordt verwezen naar www.smoccuracao.org

Hoogachtend,

Drs Peter van Leeuwen

Voorzitter SMOC

www.smoccuracao.org

FB smoc curacao

 *De Europese normen zijn al sinds jaar en dag bijgesteld (vanaf 2005 al zijn er strengere richtlijnen). Voor zwaveldioxide is er geen jaarnorm meer, omdat juist korte termijn blootstelling al schadelijk is en met het handhaven van een korte termijn norm de lange termijn ook automatisch gewaarborgd is. En dus zijn deze actuele normen in Europa, en in Nederland voor zwaveldioxide ook opgenomen in het rapport van de GGD voor 2017. Zie daarvoor het GGD rapport op www.luchtmetingencuracao.org maar ook het persbericht van GMN (aangehecht).

Tabel

Tabel uit GGD-rapport metingen 2017 (ook opgenomen in persbericht GMN)

Korte toelichting op bovenstaande tabel:

Overschrijding Europese normen zwaveldioxide te Kas Chikitu in 2017 ernstig overschreden
Voor zwaveldioxide is in het rapport over 2017 te zien dat te Kas Chikitu alle Europese normen fors werden overschreden:

De Europese norm voor uurgemiddelde zwaveldioxide is: niet meer dan 24 uren boven de 350 mcg/m3te Kas Chikitu gemeten: 63 uren boven de 350 mcg/m3. (in 2017 had Isla een lage productie. In de ‘normale’ jaren 2014 en 2015 was de overschrijding dan ook schrikbarend: 559 uren en 664 uren boven de 350 mcg/m3). De Europese norm voor het daggemiddelde zwaveldioxide is: niet meer dan 3 dagen boven de 125 mcg/m3: te Kas Chiktu gemeten: 25 dagen boven de 125 mcg/m3 (2017 – in 2014 en 2015: 151 dagen boven de 125 mcg/m3).

Reacties zijn gesloten