Onderzoek telt: TNO (2007)

“Op basis van de actuele situatie van de luchtkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit en bodem- en grondwaterkwaliteit, moet geconcludeerd worden dat het op veel aspecten slecht gesteld is met het milieu op Curaçao. De normen voor luchtkwaliteit worden benedenwinds van het Schottegatgebied fors overschreden als gevolg van de onverminderde uitstoot van zwaveldioxide en de nog onvoldoende gereduceerde uitstoot van fijnstof. Het oppervlaktewater in het Schottegat is dermate ernstig verontreinigd met verschillende oliecomponenten, dat dit een bedreiging vormt voor de waterkwaliteit op andere plekken langs de kustzone. Met de grondwaterkwaliteit is het niet veel beter gesteld. Naast de grootschalige grondwaterverontreiniging op het terrein van de raffinaderij, is ook de kwaliteit van het grondwater in de waterputten van bewoners een punt van zorg”.

Dit is zomaar een citaat uit het rapport van TNO. En TNO kent u! TNO is een gezaghebbend instituut. Over de milieuproblematiek van de ISLA zijn al veel rapporten en studies verschenen en de belangrijksten daarvan komen op onze site. We werken daar hard aan.

Het rapport van TNO vinden wij dus erg belangrijk. Het rapport toont de beperkingen aan van de vergunning die is verleend aan de ISLA. Zo blijken er verhoogde concentraties vanadiumpentaoxide benedenwinds van de ISLA aanwezig zijn. Dat is een probleem, want uit de Chemiekaart kan letterlijk worden vernomen dat men de verspreiding van deze stof moet voorkomen. In de vergunning worden helaas geen normen opgesteld voor de uitstoot van deze stof –hetzelfde geldt voor veel andere stoffen. Hiermee laten de overheid en de ISLA zien dat zij zich niets aantrekken van de milieuproblematiek. Dit is opvallend, want uit het TNO rapport valt op te maken dat de medewerkers van de Milieudienst getraind zijn door TNO in het uitvoeren van milieuonderzoek (blz. 3). Deze training vond plaats vóór de publicatie van het TNO rapport. Sindsdien houdt de ISLA zich nog steeds niet aan de milieueisen en heeft de overheid nog geen boetes uitgedeeld. Van handhaven door de overheid is dus geen sprake. Zo blijkt maar weer: iets kunnen is niet hetzelfde als iets willen. De Milieudienst wil blijkbaar niet handhaven.

Reacties zijn gesloten