SMOC vraagt aandacht voor uitstoot vanadium

WILLEMSTAD — Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) meent dat er meer aandacht moet komen voor andere vervuilende stoffen door uitstoot van de Isla-raffinaderij, met name vanadium. “Er wordt eindelijk een beetje gemeten op Curaçao. Ik spreek over een beetje, want uit het rapport van TNO uit 2007 blijkt dat de Isla niet alleen fijnstof, zwaveldioxide (SO2) en diwaterstofsulfide (H2S) uitstoot (wat nu gemeten wordt), maar ook tal van andere stoffen die bijvoorbeeld zware metalen bevatten, zoals lood.”

Volgens Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen zou een belangrijke conclusie uit het rapport zijn dat de normen voor luchtkwaliteit benedenwinds van het Schottegatgebied fors worden overschreden als gevolg van de onverminderde uitstoot van zwaveldioxide en de nog onvoldoende gereduceerde uitstoot van fijnstof. “Het oppervlaktewater in het Schottegat is dermate ernstig verontreinigd met verschillende oliecomponenten, dat dit een bedreiging vormt voor de waterkwaliteit op andere plekken langs de kustzone. Met de grondwaterkwaliteit is het niet veel beter gesteld. Naast de grootschalige grondwaterverontreiniging op het terrein van de raffinaderij, is ook de kwaliteit van het grondwater in de waterputten van bewoners een punt van zorg”, aldus Van Leeuwen.
Van vanadium (pentaoxide) is bekend dat het bovenwinds van de Isla niet voorkomt, maar benedenwinds wel. “De oorzaak is de Isla. Uit metingen van TNO blijkt ook dat in praktisch alle gemeten waterputten de concentratie vanadium te hoog is en dat het de interventiewaarde overschrijdt. TNO had dan ook als aanbeveling dat er aanvullend onderzoek zou worden gedaan naar vanadium. Is dat ook gebeurd? Volgens Smoc niet. Is dat erg? Ja. Zeker als je weet wat vanadium is”, aldus Van Leeuwen.
Vanadium komt voor in aardolie. Wanneer aardolie wordt geraffineerd, ontstaan er verschillende producten. Een voorbeeld hiervan is vanadiumpentaoxide, dit ontstaat als er stoffen met daarin vanadium worden verbrand. “De Isla verbrandt, met het welbekende affakkelen, nogal wat. Hierbij ontstaat vanadiumpentaoxide dat wordt uitgestoten. Daarnaast gebruikt de Isla vanadiumpentaoxide vermoedelijk ook als een zogenaamde katalysator, maar die katalysator verdwijnt ook benedenwinds de lucht in bij het affakkelen. Tevens is bekend dat de Isla het ook niet zo nauw neemt met het dumpen van afval. Ook op deze manier zullen, logischerwijs, stoffen (met daarin vanadium) in het oppervlaktewater en grondwater terechtkomen.” De Smoc-voorzitter benadrukt dat vanadiumpentaoxide mutageen is en bij langdurige blootstelling door inademing ernstige schade aan de gezondheid kan veroorzaken.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten