Donner naar Dushi Korsow

Op 8 februari 2011 informeerde Minister Donner de Tweede Kamer als volgt:

Het is belangrijk te constateren dat de regering van Curaçao het belang heeft onderkend om de problematiek rond de Isla te doorbreken en om gestructureerd een beleids- en besluitvormingstraject te doorlopen. De Minister-President van Curaçao heeft hiertoe ook al voor ondertekening van het SEI-addendum op 13 januari stappen ondernomen. Dat de Minister-President op eigen initiatief de milieubeweging op Curaçao heeft uitgenodigd voor een gesprek over de raffinaderij vind ik tevens een belangrijk signaal. De regering van Curaçao heeft toegezegd op 1 april de beleidsvisie in concept gereed te hebben. Een volledig uitgewerkt plan van aanpak voor de Isla raffinaderij zal uiterlijk 31 oktober 2011 door de raad van ministers van Curaçao zijn vastgesteld. Verdere vertraging van de invoer van de hierboven genoemde maatregelen kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van samenwerkingsmiddelen in het kader van het SEI. Dit waarborgt dat deze maatregelen volgens het afgesproken tijdsschema zullen worden uitgevoerd. Ik vertrouw hiermee voldoende gevolg te hebben gegeven aan de motie Van Gent aangaande de toekomstvisie op de Isla raffinaderij (kamerstukken I 2010–2011, 32 500 IV, nr. 14).

Over 2 weken komt Donner naar Curaçao om het concept in ontvangst te nemen.

Reacties zijn gesloten