RNW: ‘Uitkomst hoger beroep Isla onzeker’

De slepende rechtszaak tussen de Curaçaose overheid en de milieubeweging over de vervuiling veroorzaakt door de Isla-raffinaderij gaat de laatste fase in. Maandag diende het hoger beroep tegen het vonnis van 1 september 2011. In dat vonnis werd de overheid door de rechter gesommeerd de bestaande hindervergunning te handhaven. Er moest een brief komen van de minister van Milieu gericht aan de Isla met de mededeling dat ze zich moesten houden aan de bestaande hindervergunning. Als die brief er niet kwam, kon er een dwangsom opgelegd worden die kon oplopen tot 50 miljoen gulden.
‘Vergeten’
Landsavocaat mr. Asjes liet het beroep tijdens de zitting opmerkelijk genoeg over aan advocaat Breeman en Claassens van de Isla en meldde dat ook expliciet aan de rechter. Of het september-vonnis in dit hoger beroep stand houdt, is niet met zekerheid te zeggen.
De Isla stelde zich op het standpunt dat bij het vonnis van 1 september de rechter veel te veel geschilpunten heeft behandeld. Milieuorganisatie SMOC was immers ‘vergeten’ bij eerdere vonnissen beroep aan te tekenen tegen een aantal van die geschilpunten. En daarmee diende die nu buiten beschouwing te worden gelaten. Eén van die punten is bijvoorbeeld de vervuiling van de lucht met zwaveldioxide. Terwijl dat eigenlijk het meest essentiële punt van allemaal is.

Legalisatie

De advocaten van de Isla hebben ook een nieuw argument gevonden om aan te voeren dat er van handhaving van de bestaande milieuwetgeving door de overheid geen sprake hoeft te zijn: de minister zou van plan zijn een nieuwe vergunning te verlenen. Uit het ontwerp voor die nieuwe vergunning zou blijken dat de huidige bedrijfsvoering gelegaliseerd zal worden. Maar, zo vroeg de milieubeweging zich af, waarom is dat document geschreven in het Engels en waarom is er verder nog helemaal niks bekend van een voornemen van de minister om een nieuwe vergunning te verlenen? De vraagt rijst of minister Constancia op de hoogte is van dit stuk, en zo ja, of ze de inhoud daarvan al heeft kunnen bestuderen en of ze het er mee eens is.

Dwangsom

De milieubeweging ging bij de rechter een stapje verder en vroeg de rechter niet alleen de overheid een dwangsom op te leggen als de minister verzuimt een brief te schrijven aan de Isla met de aanmaning de hinderwet te respecteren, maar ook de Isla een dwangsom op te leggen als die geen gevolg geeft aan de aanmaning in die brief. Anders zou het dwangmiddel van tafel zijn zodra de minister de brief verstuurt, terwijl het de bedoeling is de Isla met dreiging van een dwangsom te verplichten zich te houden aan de milieuwetgeving.

De rechter doet maandag 28 mei uitspraak.

Bron: RNW

Reacties zijn gesloten