Persbericht: ‘PLAN VAN AANPAK TOEKOMST ISLA VAN BEDENKELIJKE KWALITEIT’

Zie hieronder voor de eerste reactie van SMOC op de Plan van Aanpak van Schotte c.s. Lees hier het plan van Schotte c.s.: Plan van Aanpak Isla 30 mei 2012.

*************************************************************************************************************************************

Geachte redactie,

SMOC heeft het plan van aanpak toekomst Isla bestudeerd en komt tot de voorlopige conclusie dat het rapport zeer onzorgvuldig is opgesteld en niet kan worden gezien als serieus stuk om een visie op te baseren.
SMOC herhaalt dat zij openstaat voor ieder scenario, geen sluiting van Isla nastreeft maar wel strijdt voor een schoon milieu: schone lucht voor iedereen, dus ook voor de bewoners onder de rook van een raffinaderij, waar en in welke vorm dan ook. Een visie behoort gebaseerd te zijn op feiten, niet op emoties. Een deugdelijke onderbouwing is van het grootste belang voor het nemen van misschien wel de belangrijkste beslissing van deze eeuw, in ieder geval voor de bewoners onder de rook, de mensen waar SMOC sinds haar oprichting in 2001 voor opkomt en 7 jaar rechtszaken over heeft gevoerd.
Voor de volledigheid is het plan aangehecht.

ONS EERSTE COMMENTAAR
Het gepresenteerde plan van aanpak van Isla is van zeer bedenkelijke kwaliteit en niet gebaseerd op enige deugdelijke onderbouwing. Feitelijk wordt gekozen om de Isla te verkopen indien er een koper wordt gevonden, zo niet, dan wordt er gesloten (‘fall-back scenario’). Verplaatsing is geen rendabele optie volgens deze ‘visie’, op basis van volstrekt verkeerde (interpretatie van) informatie over het gebruik van schone brandstof. Ik zal dit verderop toelichten.

Hoewel gesproken wordt over een “maatschappelijke kosten-baten analyse” waarop beslissingen nu zijn genomen, ontbreekt die analyse volledig. De enige belangrijke verwijzingen zijn:
– upgrading kost 3 miljard USD (grove schatting)
– verplaatsing kost 3.6-5.8 miljard USD (grove schatting)
– inkomsten direct voor eiland zijn en blijven bij upgrading 400 miljoen Naf (volgens DEZ, zonder cijfermatige onderbouwing in Economic Outlook 2011)
– werkgelegenheid ruim 1000 (werkelijkheid 960)

De keuze voor upgrading is genomen doordat “puur bekeken wordt op basis van de business case van de raffinaderij”, en dat is wel iets heel anders dan op basis van een kosten-baten analyse. En dan blijkt een upgrading van 3 miljard USD wel rendabel, maar een verplaatsing van ten minste 3.6 miljard USD niet rendabel? Gezien de ook in het plan erkende foutenmarge in dergelijke investeringsinschattingen (meer zijn het niet, geen enkele cijfermatige onderbouwing wordt gegeven), zal er een extra reden moeten zijn om voor 20% meer kosten verplaatsing niet rendabel te beoordelen en upgrading wel.

Die wordt ook gevonden en wel in de kosten van het gebruik van “schone brandstof”.

Die zijn volgens dit plan namelijk lager dan het de huidige brandstof pitch/asfalt.
Twee citaten hierover uit het plan geven dit aan:

” Het gebruik van aardgas als schone brandstof voor de raffinageprocessen evenals voor de elektriciteitsopwekking, draagt nog verder bij aan een al rendabele exploitatie”. (p.2)
” Het overstappen van zogenaamde pitch brandstof (heavy crude) en asfalt naar bijvoorbeeld aardgas voor zowel de raffinaderij en de BOO (evenals de Aqualectra energiecentrales) zal vanwege de lagere brandstofkosten de kosten van raffinage nog verder verlagen en leiden tot hogere opbrengsten”. (p.9)

DAT HET GEBRUIK VAN SCHONE BRANDSTOF IN PLAATS VAN DE HUIDGE BRANDSTOF PITCH/ASFALT GOEDKOPER IS EN DUS DE ISLA RENDABELER ZOU MAKEN IS VOLSTREKT ONJUIST. DEZE FOUTE AANNAME HEEFT VERSTREKKENDE GEVOLGEN!

Pitch/asfalt is de goedkoopste brandstof die er bestaat, het is juist het gebruik van schone brandstof die een upgrading zeer kostbaar maakt. Het gebruik van schone brandstof werd door Isla in de rechtszaak naar voren gebracht als een niet haalbare, namelijk te kostbare, investering. Bovendien zou Isla niet kunnen worden omgebouwd tot een die schone brandstof kan gebruiken.

De bevestiging dat schone brandstof te kostbaar is wordt gevonden in….het sluiten van de PdVSA raffinaderij in St Croix.
ST CROIX WERD GESLOTEN JUIST VANWEGE DE HOGE KOSTEN VAN SCHONE BRANDSTOF! (zie ons eerdere bericht hierover)

DUS IS VERPLAATSING NAAR BULLENBAAI GEEN OPTIE?:
“Het onderzoeksrapport van ECORYS onderbouwt de stelling dat een rendabele exploitatie
van een nieuwe – mogelijk kleinere – raffinaderij te locatie Bullenbaai na 2019 niet mogelijk zal zijn. Deze onderbouwing is grotendeels gestoeld op verwachte wereldwijde marktontwikkelingen en wordt nader ondersteund door de recente sluiting van enkele raffinaderijen, o.a. PDVSA’s St. Croix in de Caribische regio. Investeringen welke gemoeid zouden zijn met deze optie bedragen tussen de USD 3.6 en 5.8 miljard, dit betreft investeringen waarvoor geen rendabele business case is te maken”.

Nogmaals:
ST CROIX WERD GESLOTEN JUIST VANWEGE DE HOGE KOSTEN VAN SCHONE BRANDSTOF!

DE OPTIE VERPLAATSING WORDT DUS VERWEZEN NAAR DE PRULLENBAK, FEITELIJK VANWEGE DE HOGE KOSTEN VAN HET GEBRUIK VAN SCHONE BRANDSTOF
UPGRADING WORDT OMARMD O.A. VANWEGE DE LAGERE KOSTEN VAN HET GEBRUIK VAN SCHONE BRANDSTOF

Het grote voordeel van schone brandstof is dat de giftige uitstoot problemen voor 75% veroorzaakt worden door het gebruik van pitch/asfalt en dat door inzet van schone brandstof dus internationale milieunormen in zicht komen. Echter, door het hoge prijskaartje, is daar nooit voor gekozen en door Isla in de rechtszaken gebruikt om te laten zien dat voldoen aan milieunormen een te grote investering is.

De ‘visie’ rammelt op nog meer plaatsen, die in een volgende ‘note’ zullen worden besproken.

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Reacties zijn gesloten