Persbericht: Hoogleraar uit kritiek op vonnis SMOC vs Overheid-Isla

Curaçao, 3 januari 2013

Geachte redactie,

Het jaar 2012 was voor SMOC een bijzonder jaar.

Op 28 mei kwam er, na 7 jaar procederen, een eindvonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie inzake het door de overheid geweigerde verzoek van SMOC (d.d. maart 2005) om de vergunning van Isla te handhaven. In vele voorafgaande vonnissen had de rechter in het voordeel van SMOC en daarmee de bewoners onder de rook, geoordeeld dat er inderdaad sprake was van ernstige en ontoelaatbare overtredingen en werd de overheid opgedragen om tot daadwerkelijke handhaving van de door haar (in 1997) verleende vergunning over te gaan. Na het vonnis van 1 september 2011 leek de overheid eindelijk daaraan uitvoering te geven. In de uitspraak van 1 september 2011 had de rechter gevonnist dat de overheid een brief naar Isla moest sturen waarin de overtredingen werden benoemd (o.a. overschrijdingen vergunde hoeveelheden zwaveldioxide in de lucht), en dat Isla daarmee moest ophouden. Er was een dwangsom van ANG 500.000 opgelegd als de overheid de brief niet binnen 4 weken zou doen uitgaan. Die brief kwam er, maar…. Isla ging in beroep en de overheid trok de brief weer in.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelde dit beroep van Isla in april 2012 en deed op 28 mei 2012 uitspraak. Isla werd in het gelijk gesteld en de overheid hoefde niet op te treden. Wat de overheid wel moest doen, was binnen 4 maanden te onderzoeken en opnieuw te beslissen of er, zoals SMOC volgens het Hof wel terecht had gesteld, sprake was van overtredingen bij het begraven van verontreinigde Attapulgus klei en bij het lozen van olie (oilspills) in de open wateren. Hierover is tot op heden niets vernomen, en dus heeft de overheid opnieuw een vonnis van de rechter naast zich neergelegd en genegeerd.

SMOC is uiteraard zeer teleurgesteld over het definitieve vonnis in deze te lang slepende procedure en meent dat het Gemeenschappelijk Hof onvoldoende rekening heeft gehouden met de in eerdere vonnissen vastgestelde feiten en omstandigheden en de (levensbedreigende) aard van de overtredingen door Isla. Het is vooral een technisch, kort door de bocht vonnis geworden, dat de bewoners onder de rook volledig in de kou laat staan en Isla vrij spel geeft om ongehinderd door te gaan met de uitstoot van giftige stoffen in schandalige hoeveelheden. Iets dat ook nu niet te ontkennen is, nu de afgelopen week de Isla weer is begonnen met het opstarten van haar installaties. De veiligheidsnormen worden voortdurend overschreden (zwaveldioxide ver boven de WHO-normen) en de wijken Marchena en Wishi en omgeving worden blootgesteld aan ondraaglijke stank en lawaai, zonder enig tegenspel van de overheid..

SMOC is met name zeer teleurgesteld omdat het hier bestuursrecht betreft, een vorm van het recht ingevoerd in 2002, speciaal bedoeld om de burger te beschermen tegen het (niet) handelen door de overheid waaruit schade, hinder etc voortkomt voor die burger. Van het Gerecht mag verwacht worden dat hij opkomt voor de belangen en rechten van burgers.

In haar teleurstelling vindt SMOC steun van Prof. mr. L.J.J. Rogier, bijzonder hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Curaçao  die in een noot bij het vonnis, onlangs gepubliceerd in het Caribisch Juristenblad 2012 (2) 3, de uitspraak kwalificeerde als: “teleurstellend zowel in juridisch als in maatschappelijk opzicht” en “die het aanzien van het Hof en de reputatie van het bestuursrecht als rechtsbeschermingsrecht voor de burger niet ten goede komt”.

Wij verzoeken u aandacht te besteden aan dit onderwerp, en hopen dat 2013 het jaar wordt waarin de overheid eindelijk daadwerkelijk stappen zal zetten om te komen tot schone lucht voor iedereen. Alle informatie om dat te bereiken is beschikbaar en SMOC biedt als altijd haar kennis en diensten aan om de overheid hierin bij te staan.

Drs Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Reacties zijn gesloten