PERSBERICHT: Kamervragen GroenLinks over Isla-rapporten en uitstoot Isla. “Indien nodig waarborgfunctie inzetten”.

 

Willemstad, 11 juli 2013
GroenLinks eist openbaarheid Isla-rapporten en stelt vandaag harde Kamervragen. “Mocht Curacao in gebreke blijven maatregelen te treffen om de giftige Isla lozingen te voorkomen verzoekt GroenLinks de waarborgfunctie te activeren”.
Bijgaand de Kamervragen van GroenLinks, mede naar aanleiding van het verzoek van SMOC op basis van de Landsverordening Openbaarheid Bestuur om 2 belangrijke Isla rapporten openbaar te maken en de enorme zwarte roetwolken van afgelopen zondag, veroorzaakt door achterstallig onderhoud bij de Isla raffinaderij: brandstoftoevoer naar BOO functioneerde niet, back up niet aanwezig, waardoor ook stroomuitval vele wijken op Curacao.
Voorzover ons bekend is er tot onze grote verbazing noch door de Curacaose regering, noch door het Parlement op deze ‘black sunday’ gereageerd. Ook is weer niet bekend wat er in de lucht is uitgestoten en in de longen van bewoners is terechtgekomen. Omdat er weer grote hoeveelheden Isla-gassen onvolledig verbrand werden betreft het vrijwel zeker kankerverwekkende stoffen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze facebookpagina: smoccuracao
Wij verzoeken u aandacht te geven aan deze harde Kamervragen van vandaag, gesteld door GroenLinks.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
Drs Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
 
**************************************************************************************************************

Schriftelijke vragen van het lid van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de ISLA-raffinaderij

 

  1. Kent u het bericht dat SMOC inzage heeft gevraagd in de rapporten ‘A sustainable future for Curaçao. Strategic options for Isla and the Isla site’ en ‘Economical impact study of the oil refinery industry represented by the Isla Oil Refinery’, waarin wordt ingegaan op toekomstscenario’s voor de ISLA-raffinaderij en de uiteindelijk geringe bijdragen van deze raffinaderij aan de Curaçaose economie?
  2. Waarom zijn deze twee rapporten niet eerder openbaar gemaakt? Kunt u de openbaarmaking van deze rapporten bespoedigen en bent u bereid zich er ten volle voor in te zetten dat alle stukken, de ISLA-raffinaderij betreffende, op korte termijn worden geopenbaard  met het oog op de besluitvorming rond de toekomst van de ISLA-raffinaderij? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat is de huidige stand van zaken rond de toekomst van de ISLA-raffinaderij?
  4. Kloppen berichten op Twitter dat de ISLA-raffinaderij voor de zoveelste keer milieunormen heeft overschreden en giftige stoffen heeft uitgestoten?
  5. Bent u bereid om er bij uw Curaçaose ambtgenoten op aan te dringen nu eindelijk adequate maatregelen te treffen om deze lozingen te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om, indien Curaçao in gebreke blijft adequaat in te grijpen, de waarborgfunctie te activeren? Zo nee, waarom niet?

 

Den Haag, 11 juli 2013


 

Reacties zijn gesloten