Amigoe: ‘Marine verzamelt data luchtkwaliteit Julianadorp’

WILLEMSTAD — Naar aanleiding van heersende ongerustheid over de uitstoot van de Isla-raffinaderij onder defensiepersoneel, woonachtig in Julianadorp en omgeving, zal de marine een analyse laten uitvoeren van recente luchtmetingsdata van Julianadorp.

“Er zijn in het verleden door de milieudienst meetpalen in het gebied geplaatst, waarvan de data nu door de marine verzameld worden. Met klachten van personeel wordt natuurlijk serieus omgegaan”, aldus Van der Maas.

De woordvoerder licht toe dat de marine nu in afwachting is van de terugkoppeling van deze data, die eind november verwacht wordt. “Hierop zal worden bepaald wat de vervolgstappen zullen zijn”, aldus de marinewoordvoerder Maartje van der Maas. Uit stukken waar de Amigoe over beschikt blijkt dat de Commandant der Zeemacht Caribisch gebied, brigade-generaal der mariniers Dick Swijgman, het personeel als volgt heeft ingelicht: “Ik heb vernomen dat er bij het defensiepersoneel ongerustheid heerst vanwege de uitstoot van de Isla-raffinaderij. De vraag wordt gesteld of het wel gezond is om daar te wonen. In beginsel worden woningen passend verklaard voordat het defensiepersoneel toestemming wordt verleend om daar te wonen.” De woordvoerder laat weten dat het gebied in 2006 door de marine ‘als passend is bevonden voor huisvesting van het marinepersoneel’. “Als de resultaten van de huidige metingen niet afwijken van de data uit het verleden, dan is er verder niets aan de hand. Na de terugkoppeling eind november zal er een afweging worden gemaakt over een eventueel vervolg. Een hernieuwd en uitgebreider onderzoek naar de luchtkwaliteit op de locatie van de passend verklaarde woningen in Julianadorp en omgeving, wordt niet uitgesloten”, aldus Van der Maas. Swijgman licht in zijn schrijven toe dat bij het proces medisch specialisten betrokken zullen worden en dat de data door experts geanalyseerd zullen worden.

In een brief schrijft een bezorgd marine-personeelslid het volgende: “Het afgelopen jaar zijn er in toenemende mate klachten van defensiepersoneel woonachtig in Julianadorp en omgeving over de uitstoot van de olieraffinaderij Isla. Men maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen voor hun gezondheid en die van hun gezinsleden.” De klachten zouden volgens de briefschrijver veroorzaakt worden ‘door een penetrante stank door de uitstoot van de Isla die op de luchtwegen slaat en onder andere hoofdpijn veroorzaakt’. In de brief wordt gesteld dat de kinderen die op de Schroederschool of het Vespucci College onderwijs volgen tijdens de pauzes ‘binnen worden gehouden in verband met stankoverlast’. “Een aantal militairen heeft zich uit zorg al laten registreren bij de medische dienst bij de marinebasis Parera. Defensie onderkent dat er mogelijk schadelijke stoffen worden uitgestoten door de Isla en wil het risico voor haar personeelsleden en hun gezinsleden zoveel mogelijk beperken”, aldus de bezorgde marinier, die in dit kader naar een mail verwijst van de voorlichter van de marine naar aanleiding van het ‘poederincident’ in 2011, waarbij er catcracker-poeder neerdwarrelde op Julianadorp. “Dit poeder bleek bij nadere analyse kankerverwekkende stoffen te bevatten.”

Vervolg op pagina 2

Vervolg van pagina 1

Marine verzamelt data luchtkwaliteit Julianadorp

De briefschrijver haalt behalve de berichtgeving van de media over het poederincident ook de revisie van de raffinaderij aan en een TNO-rapport uit 2007, waaruit zou blijken dat de Isla ‘niet alleen fijnstof, zwaveldioxide en benzeen uitstoot, maar ook tal van stoffen die zware metalen zouden bevatten, zoals lood en vanadium. “Opmerkelijk en verontrustend is dat veel defensiemedewerkers die in het verleden in Julianadorp hebben gewoond nadien kanker hebben gekregen. Van de personeelsleden die in de periode 2000-2013 in Julianadorp hebben gewoond, hebben ten minste zeven kanker ontwikkeld, waarvan een aantal is overleden. Deze lijst is niet compleet, ook zijn de kankergevallen bij gezinsleden niet meegenomen omdat deze cijfers niet bekend zijn”, aldus de brief. Van der Maas reageert op deze passage van de brief door te stellen:“Nergens is vast komen te staan dat dit daadwerkelijk het geval zou zijn. Helaas heb ik in mijn persoonlijke omgeving ook tal van kankergevallen meegemaakt, maar ik kan niet met zekerheid stellen waarom deze mensen dit ziektebeeld hebben ontwikkeld. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn en zonder onderzoek kan men dit niet stellen.”

Volgens de bezorgde marinier zou de windrichting op Curaçao zodanig veranderd zijn dat Julianadorp gemiddeld 65 procent van het jaar onder de rook van de Isla zou liggen. “In overleg met de Arbodienst Defensie, is in het verleden – rond het jaar 2000 – bepaald dat in het gebied benedenwinds van de olieraffinaderij geen huisvesting plaats zal vinden. Het woongebied Julianadorp is toen passend verklaard. Echter door de veranderde windrichting is het noodzakelijk om opnieuw metingen te laten verrichten bij Julianadorp.”

Bron: Amigoe, 14 november 2013

Reacties zijn gesloten