Persbericht SMOC: Statenvragen over Isla uitstoot, brief SMOC naar Nederland om in te grijpen en enkele effecten van die toenemende uitstoot op een rijtje

Willemstad, 12 oktober 2014

12 – 18 oktober “Week van Natuur en Milieu”

Geachte redactie,

Graag uw aandacht voor de volgende informatie:

Vragen in Staten over Isla (zie onderaan persbericht)

Bijgaand ontvangt u de door Statenlid Omayra Leeflang op 7 oktober gestelde vragen aan Minister Ben Whiteman van Volksgezondheid over de toegenomen uitstoot van Isla. In haar vragen verwijst Leeflang o.a. naar recente informatie van SMOC, die u ook kunt vinden op onze website www.stichtingsmoc.nl

Brief SMOC aan Ministers in Nederland over waarborgfunctie inzake Isla 

SMOC heeft op 10 oktober de Nederlandse Ministers Plasterk en Hennis-Plasschaert een brief gestuurd die u hierbij ook aantreft. Hierin roept SMOC beide ministers op om samen met Curaçao het grootste milieu- en gezondheidsprobleem op Curaçao, namelijk de (uitstoot van) Isla, aan te pakken. De waarborgfunctie dient bewoners, ook onder de rook, te beschermen tegen onbehoorlijk bestuur en de daaruit volgende schending van mensenrechten. Daar is volgens SMOC al jarenlang sprake van. Wij verwijzen u graag naar de inhoud van onze brief.

Uitstoot Isla sinds 10-10-10 enorm toegenomen (ca 5 keer zo erg)

Het Land Curaçao is nu 4 jaar autonoom, ook op het gebied van milieu. De uitstoot van Isla is in die 4 jaar enorm toegenomen en nog steeds wordt er niet gehandhaafd en is er geen enkele informatie naar de bewoners toe. Daar hoort deze overheid zich diep voor te schamen. De vervuiling is enorm in ernst toegenomen door een volledig ontbrekend (milieu/Isla) beleid. Van enige controle of handhaving is geen enkele sprake, en de bevolking kan nergens terecht. De milieudienst (GMN) weigert vragen te beantwoorden of SMOC te ontvangen. Minister Ben Whiteman reageert ook op geen enkel verzoek om informatie van SMOC. De luchtkwaliteit onder de rook van Isla is oorzaak van jaarlijks tenminste 18 vroegtijdige doden en duizenden ziektegevallen.

Als voorbeeld geven wij een grafiek van de hoeveelheid zwaveldioxide die sinds 2010 gemeten is door de overheid 

De overheid heeft sinds 2010 eigen meetapparatuur om de luchtvervuiling te meten en om met de resultaten te kunnen handhaven en de bevolking te informeren. SMOC heeft deze metingen in  een grafiek gezet.

SO2 Curacao 2010-2014 smoc (1)

De grafiek laat zien dat de hoeveelheid zwaveldioxide enorm is toegenomen tot wel 10 x de gezondheidsgrens die de WHO stelt (zie bijgaande grafiek). De gezondheidseffecten van zwaveldioxide, samen met de grote hoeveelheden fijnstof in de lucht zijn zeer ernstig,  en met name (ongeboren en kleine) kinderen, ouderen en zieken worden blootgesteld aan ernstige gezondheidsgevaren. De overheid doet helemaal niets met deze informatie. Het laatste rapport over de meetresultaten betreft het jaar 2011 (!). Meerdere rapporten kunnen niet worden opgesteld door de GGD Amsterdam omdat Curaçao weigert de informatie aan de GGD te sturen die nodig is om een jaarrapport op te kunnen stellen, zo bleek bij navraag door SMOC bij de GGD.

Hier een overzicht van wat de gevolgen zijn van alleen al zwaveldioxide en fijnstof in hoeveelheden die hier gemeten worden op Curaçao:

Eye and nose irritation, headaches, nausea, allergic reactions. From minor upper respiratory irritation (breathing difficulty) to chronic respiratory and heart disease, lung cancer, acute respiratory infections in children and chronic bronchitis in adults, aggravating pre-existing heart and lung disease, heart failure, or asthmatic attacks. Airways inflammation, pulmonary oedema.In addition, short- and long-term exposures have also been linked with premature mortality and reduced life expectancy. Even damage to the brain, nerves, liver, or kidneys. Continual exposure to air pollution affects the lungs of growing children and may aggravate or complicate medical conditions in the elderly.

Meer dan zwaveldioxide en fijnstof in de lucht: zware metalen, PAK’s, VOC’s, groene aanslag

Naast zwaveldioxide en fijnstof worden op Curaçao enorme hoeveelheden (kankerverwekkende) PAK’s aangetroffen in de lucht (zie ook de vragen van Statenlid Omayra Leeflang hierover). Ook is er sprake van enorme groene aanslag op vele huizen en constructies onder de rook. De hoeveelheid Vanadium (een zwaar metaal) en zwaveldioxide zijn bewijs dat deze aanslag afkomstig is van Isla en/of BOO. Hoewel Minister Whiteman de groene aanslag begin dit jaar heeft laten onderzoeken en een rapport heeft ontvangen, heeft hij tot op heden geen enkele informatie gegeven. Dus doet SMOC dat weer: de groene aanslag bevindt zich uiteraard eerst in de lucht (als kleine zure druppeltjes) en vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid:

Gevolgen Vanadium

Exposure to high levels of vanadium pentoxide in air can result in lung damage. Nausea, mild diarrhea, and stomach cramps have been reported in people for some vanadium compounds. A number of effects have been found in animals ingesting vanadium compounds including decreases in the number of red blood cells, increased blood pressure, and mild neurological effects.

Schadeclaims
Ook de schade die de groene aanslag aanricht op huizen en meubilair verdient aandacht. Er kunnen claims verwacht worden gericht aan Isla en BOO. Een enkele claim is al neergelegd, meerdere zullen er volgen, zo weet SMOC. Die claims zijn terecht en de veroorzaker zal moeten vergoeden: Refineria Isla en overheid Curaçao zullen aansprakelijk gesteld worden.

Monitorplan nog steeds niet ingezet
Al 20 jaar geleden heeft de overheid aangekondigd de luchtkwaliteit te monitoren. 4 meetapparaten onder de rook, 1 erboven. Tot op heden is het er niet van gekomen. Het huidige voorstel van Minister Whiteman aan Minister Hennis om in Julianadorp een meetapparaat neer te zetten wordt door SMOC gezien als een zoveelste poging van de overheid om de indruk te wekken dat de Isla problematiek aandacht zou hebben, zodat Nederland niet hoeft in te grijpen op grond van haar waarborgfunctie. Zie onze brief aan de Ministers hierover.

Isla moet VOC’s meten maar doet dat niet
VOC’s (Volatile Organic Compounds) zijn gevaarlijke vluchtige stoffen die vrijkomen bij de Isla. Isla moet deze VOC’s meten, volgens haar vergunning vanaf 1 april 1998. Isla doet dat niet en de overheid weet dat, maar doet niets. VOC’s kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid: Eye, nose, and throat irritation; headaches, loss of coordination, nausea; damage to liver, kidney, and central nervous system. Some organics can cause cancer in animals; some are suspected or known to cause cancer in humans. Key signs or symptoms associated with exposure to VOCs include conjunctival irritation, nose and throat discomfort, headache, allergic skin reaction, dyspnea, declines in serum cholinesterase levels, nausea, emesis, epistaxis, fatigue, dizziness. Het zijn deze verschijnselen die optreden als weer eens duizenden kinderen hun school moeten ontvluchten als gevolg van de Isla uitstoot.

SMOC eist handhaving en informatie, geen sluiting
Voor de volledigheid herhalen wij onze doelstelling: schone lucht voor iedereen. Dat kan en dat moet. De overheid moet handhaven, maar weigert dat. De overheid moet de burgers informeren, maar doet dat niet (nooit!). SMOC heeft die taak, zonder subsidie en volledig vrijwillig, op zich genomen.
Er zijn commissies ingesteld die zich moeten buigen over de toekomst van de raffinaderij. De belangrijkste beslissing is of er door wordt gegaan met een raffinaderij. Het streven is upgrading indien er een investeerder (van ruim 2 miljard USD) wordt gevonden. Daarbij was transparantie toegezegd en een website zou het licht zien. De commissies zwijgen echter in alle toonaarden, de website is er niet (www.mdtpcur.com) en de bevolking wordt volstrekt onwetend gehouden over wat er besproken wordt.
Het gaat SMOC niet om de beslissing over de toekomst, het gaat SMOC om het nu. Mocht de raffinaderij sluiten in 2019, het meest waarschijnlijke scenario volgens SMOC, dan zal in de komende 5 jaar (!) de situatie nog meer verslechteren, door elk gebrek aan onderhoud en investeringen en gebrek aan toereikend management bij Isla en het ontbreken van controles en inspecties en handhaving door de overheid,  zoals wij al jaren voorspellen. Het resultaat laat zich nu al zien (zie grafiek uitstoot).

Deze week: week van Natuur en Milieu
Het ministerie van Minister Whiteman, GMN, heeft de week van 12 – 18 oktober uitgeroepen tot de week van Natuur en Milieu. Het lijkt ons van belang dat in deze week ook ruim aandacht gegeven wordt aan het volstrekt ontbrekende beleid inzake het grootste milieuschandaal in het Koninkrijk der Nederlanden.

In het vertrouwen u hiermede goed geïnformeerd te hebben en met het verzoek hier ruim aandacht aan te besteden,

 

Hoogachtend,

 

Drs Peter van Leeuwen, voorzitter
Drs Arjan Linthorst, bestuurslid

Stichting SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoccuracao

* De Statenvragen van Mevr. Leeflang:

Staten vragen Leeflang Isla 1

 

Staten vragen Leeflang Isla 2

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten