Russische handel en wandel, geopolitiek en milieu: D66 stelt schriftelijke Kamervragen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is al decennialang belast met de Isla-raffinaderij en dan wel vooral met de overlast ervan. Recent mocht ook het Ministerie van Defensie zich roeren in de casus Isla naar aanleiding van klachten van defensiepersoneel. Met grote dank aan D66 zijn er vandaag twee ministeries bijgekomen. De Tweede Kamerleden Hachchi en Van Veldhoven (beiden D66) hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de tand gevoeld over de geopolitieke opstelling van de Koninkrijksregering inzake internationale milieu- en klimaatverdragen. Het is aan Staatssecretaris Mansveld om de schriftelijke Kamervragen van Hachchi en Van Veldhoven te beantwoorden. Daarnaast mag ook Minister Koenders van Buitenlandse Zaken aan de bak. Enkele weken terug mocht hij al een brief van SMOC ontvangen, nu hebben Hachchi en Sjoerdsma (beiden D66) schriftelijke Kamervragen gesteld over de handel en wandel van de Isla in Rusland. SMOC juicht de Kamervragen van harte toe. Hieronder zijn de Kamervragen terug te lezen.

Internationale milieu- en klimaatverdragen

Vragen van de leden Hachchi en van Veldhoven aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Isla raffinaderij in verhouding tot internationale milieuverdragen, ingezonden op 11 november 2014.

1. Hoe verhoudt de stellingname van de regering dat de milieuvervuiling en CO2 uitstoot van de Isla raffinaderij een puur Curaçaose aangelegenheid is, zich met de internationale verplichtingen die we in verdragen zoals het Montreal protocol en het biodiversiteitsverdrag voor het hele Koninkrijk der Nederlandsen zijn aangegaan?

2. In de 5e nationale rapportage over het Nederlandse biodiversiteitsbeleid wordt wel ingegaan op Curaçao, maar wordt met geen woord gerept over de Isla raffinaderij. Waarom komt de Isla raffinaderij niet in deze rapportage voor, terwijl het toch een van de grootste problemen voor het behoud van biodiversiteit op en in de buurt van het eiland is?

3. Sommige internationale verdragen op het gebied van milieu, klimaat en natuur, zoals de bovengenoemde Montreal protocol en het biodiversiteitsverdrag, gelden voor hele Koninkrijk, maar andere verdragen, zoals bijvoorbeeld het Kyoto protocol, zijn alleen van toepassing op het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Kunt u aangeven waarom die verdragen niet voor het hele Koninkrijk gelden, en of de Isla raffinaderij daar een rol bij speelt?

4. Op dit moment bent u bezig met de voorbereidende onderhandelingen voor een nieuw internationaal klimaatverdrag. Zullen de verplichtingen die te zijner tijd worden aangegaan in deze onderhandelingen voor het hele Koninkrijk der Nederlanden gelden, of alleen voor het Europese deel, en waarom?

Russische handel en wandel

Vragen van de leden Hachchi en Sjoerdsma aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Isla raffinaderij in relatie tot de EU-sancties, ingezonden op 11 november 2014.

  1. Bent u bekend met het bericht “Venezuela buys 2 Russian crude cargoes for Curaçao refinery –sources” 17 oktober 2014?[1]
  2. Bent u van mening dat de verwerking van aardolie uit Rusland, in de door de Venezolaanse PDVSA geëxploiteerde Isla raffinaderij op Curaçao, in overeenstemming is met de EU-sancties jegens de Russische federatie?
  3. Zijn er andere samenwerkingsverbanden tussen de Isla raffinaderij op Curaçao en Russische bedrijven bij u bekend die op gespannen voet staan met de EU-sancties jegens de Russische federatie, en zo ja, welke?
  4. De  sanctiewet is onlangs door de Staten van Curaçao verworpen. Daarmee heeft Curaçao, tot de tijd dat de Rijksanctiewet in werking treedt, de juridische ruimte genomen om zelf te beslissen bij welke EU-sancties zij zich wel of niet zal aansluiten. Heeft de Curaçaose regering zich naar uw mening bereid getoond om zich wel bij de EU-sancties richting de Russische federatie aan te sluiten en ervoor te zorgen dat bedrijven op Curaçao, met de Isla raffinaderij in het bijzonder, in lijn met die EU-sancties handelen?
  5. Op welke manier spreekt u de Curaçaose regering aan op de politiek-morele verplichting dat bedrijven op Curaçao, waaronder de Isla raffinaderij, zich ook houden aan de EU-sancties jegens de Russische federatie?

 

 

[1] http://www.reuters.com/article/2014/10/17/venezuela-crude-imports-idUSL2N0SC1N320141017

 

 

Reacties zijn gesloten