Brief voor Minister Hennis

Aan:

Hare excellentie mevrouw J. Hennis-Plasschaert

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Cc: Zijne excellentie Dr. B. Whiteman (Minister van Gezondheid, Milieu & Natuur), M. Franco (Statenvoorzitter der Staten van Curaçao), Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), Vaste Commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), Zijne excellentie Dr. R. Plasterk (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties) en mevrouw A. Snels (AFMP)

Datum: 3 augustus 2015

Betreft: Isla-raffinaderij (hierna, Isla)  

Hooggeachte mevrouw Hennis-Plasschaert,

Graag wil SMOC reageren op uw brief d.d. 29 juni 2015 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In uw brief informeert u de Kamer over metingen die de GGD gaat verrichten, dit om vast te stellen of bepaalde stoffen ‘beneden internationaal geldende grenswaarden blijven’.

Allereerst waardeert SMOC het zeer dat u zich inspant voor meer luchtmetingen in relatie met de vervuilende uitstoot van de Isla. Meten is immers weten. Toch wil SMOC u er wel graag op wijzen dat er reeds het nodige bekend is in dezen. Zo heeft EcoRYS in 2005 berekend dat er jaarlijks minimaal 18 vroegtijdige doden onder de rook van de Isla zijn te betreuren en dat duizenden mensen een beroep moeten op de gezondheidszorg.[1] Dit met als oorzaak de milieuvervuilende uitstoot van de Isla en het bijbehorende onrechtmatige handelen van de Isla in dezen. De Isla is hiervoor tot op heden, onbegrijpelijk, nimmer (politiek)bestuurlijk tot de orde geroepen.[2]

Ondertussen neemt de overlast van de Isla ernstig toe, zoals blijkt uit gevalideerde luchtkwaliteitmetingen van de overheid van Curaçao zelf (onder auspiciën van GGD Amsterdam) voor onder andere zwaveldioxide (SO2) die hieronder grafisch zijn uitgezet op basis van jaargemiddelden.[3] De norm van 20 µg/m3 die RIVM hanteert verbleekt helaas onder de rook van de Isla: hier zit Curaçao er structureel boven.[4]

EcoRYS heeft zich in haar bevindingen vooral op zwaveldioxide en fijn stof gestoeld. In werkelijkheid zijn er, zoals u zich lijkt te realiseren, veel meer stoffen die door de Isla worden uitgestoten.[5] Er zullen dus meer dan 18 vroegtijdige doden per jaar zijn te betreuren en dit niet in de laatste plaats vanwege synergistische effecten van de giftige stoffen onder de rook. Enkele voorbeelden van deze giftige stoffen zijn:

 

Stof(fen) Meetwaarde onder de rook Norm[6] Overschrijdingsfactor
PAK’s[7] 103-179 (ng/m3) 1 ng/m3

(wettelijk)

± 141
Benzeen 25,7 (µg/m3)[8] 5 (µg/m3)

(wettelijk)

5,1
Tolueen 110,0 (µg/m3)[9] 3 (µg/m3) (streefwaarde) 36,7

 

Dat er meer structureel gemeten gaat worden vindt SMOC een goede zaak, want dit brengt onherroepelijk met zich mee dat er nog meer belastende informatie voor de Isla boven tafel komt. SMOC vraagt zich daarom af wat voor politiekbestuurlijk gevolg u hieraan wilt geven en ziet uw concrete reactie in dezen graag tegemoet.

Tot nadere toelichting bereid.

Hoogachtend,

 

Drs. J.A. Linthorst (bestuurslid SMOC)

Drs. P. van Leeuwen (voorzitter SMOC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] http://www.stichtingsmoc.nl/2011/01/onderzoek-telt-dubbel-en-dwars-ecorys-nei-2005/

[2] http://www.stichtingsmoc.nl/2010/01/eindvonnis-civiele-procedure/

[3] Zie bijvoorbeeld http://www.stichtingsmoc.nl/2014/09/so2-uitstoot-van-de-isla-rijst-de-pan-uit/. Hetzelfde geldt ook voor fijnstof. Daarnaast vindt u op de website van SMOC en in de media tal van incidenten met de Isla.

[4] F.M.W. de Jong en P.J.C.M. Janssen, Road-map normstelling: Luchtnormen geordend (RIVM 2010). Dit rapport is geraadpleegd op  http://rivm.nl/rvs/Normen/Milieu/Luchtkwaliteitsnormen.

[5] Zie het rapport van TNO uit 2007: http://www.stichtingsmoc.nl/2011/01/onderzoek-telt-tno-2007/.

[6] F.M.W. de Jong en P.J.C.M. Janssen, Road-map normstelling: Luchtnormen geordend (RIVM 2010).

[7] http://www.stichtingsmoc.nl/2014/09/wereldrecord-van-isla-concentratie-paks-extreem-hoog/

[8] GGD Amsterdam, juni 2015.

[9] GGD Amsterdam, juni 2015.

Reacties zijn gesloten