Omarm de moties van Hachchi en Van Raak: SMOC maant Plasterk

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De heer Dr. R. Plasterk

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

CC: Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties

 

Datum: 12 oktober 2015

Betreft: uw reactie op de moties d.d. 8 oktober 2015 van Hachchi (D66) en Van Raak (SP) inzake de Isla-raffinaderij op Curaçao

Zijne Excellentie,

Graag wil ik namens SMOC kort reageren op uw houding inzake de waarborging van deugdelijk bestuur en het respecteren van mensenrechten m.b.t. de Isla-raffinaderij op Curaçao. Dit in het bijzonder omdat u weinig tot geen bestuurlijke sympathie en daadkracht wenst te tonen zoals bedoeld in de moties van Hachchi en Van Raak .

In uw informatievoorziening aan de Tweede Kamer geeft u terecht aan dat de milieu- en gezondheidsoverlast van de Isla toeneemt. Tegelijkertijd geeft u in uw Kamerantwoorden d.d. 2 oktober 2015 ook aan dat het lastig is om vast te stellen in hoeverre de Isla hiervoor verantwoordelijk is.[1] Wat SMOC betreft trekt u hier een mistwolk op -voor Kamerleden en het grote publiek- die de Isla zeer weet te waarderen, evenals de Curaçaose overheid. Dat terwijl in feite het onrechtmatig handelen van de Isla-raffinaderij reeds in 2010 in hoger beroep is vastgesteld door de rechter op Curaçao.[2] Waarom meldt u dit niet aan de Tweede Kamer?

Ongeacht dat er op papier een bijzonder slappe hindervergunning van kracht is aangaande de Isla, zoals u terecht opmerkt in uw Kamerantwoorden, is de Isla nimmer bestuurlijk gehandhaafd. Isla handelt de facto dan ook zoals de Koninklijke Shell dit decennia heeft gedaan op Curaçao –voor haar was er geen hindervergunning. Het is daarom dat er jaarlijks minimaal 18 vroegtijdige doden per jaar zijn te betreuren en duizenden mensen die een beroep moeten doen op de gezondheidszorg, aldus EcoRYS in 2005.[3] Om deze schending van mensenrechten te stoppen hebben Hachchi en Van Raak heel terecht hun moties ingediend die toch echt uw sympathie en bestuurlijke daadkracht horen te genieten. Bij deze roep ik u daarom op om de moties van Hachchi en Van Raak te omarmen.

Graag tot nadere toelichting bereid.

Hoogachtend,

 

Drs. Arjan Linthorst (bestuurslid Stichting Schoon Milieu Op Curaçao)

[1] Zie http://www.stichtingsmoc.nl/uploads/beantwoording-kamervragen-over-isla-raffinaderij-2-oktober-2015.pdf.

[2] Zie http://www.stichtingsmoc.nl/2010/01/eindvonnis-civiele-procedure/.

[3] Zie http://www.stichtingsmoc.nl/2011/01/onderzoek-telt-dubbel-en-dwars-ecorys-nei-2005/.

Reacties zijn gesloten