Wake-up-call voor Curaçaose overheid: Vragen over uitstoot zwaveldioxide, groene substantie en meer

Geachte heren en dames van de milieudienst,
De luchtverontreiniging van Isla/BOO blijft, zoals SMOC al jaren voorspelt, alsmaar toenemen, en de mensen onder de rook worden blootgesteld aan mensonterende omstandigheden, met grote gevolgen voor de kwaliteit van hun leven en hun gezondheid.
Op geen enkele manier lijkt de overheid, en met name premier Ben Whiteman, zich bewust van de ernst van de situatie, en al helemaal niet van plan er iets aan te doen. Het verbaast ons dat van de gemaakte afspraken in het intensieve overleg dat wij met u, samen met CAE, hebben gehad op verzoek van rechter Van Schendel, nog niets terecht gekomen is. Zelfs de extra metingen zijn naar nu blijkt door onze premier uitgesteld.
De alsmaar toenemende groene aanslag, stank, lawaai, en (door jullie zelf gemeten) concentratie zwaveldioxide die in 2015 een record jaargemiddelde kende van 225 microgram per kubieke meter (!), geven aanleiding om hierbij nogmaals de aandacht te vestigen op deze ernstige problematiek.
Vrijwel zeker wordt de groene aanslag ter plaatse van verder gelegen wijken als Boka Sami veroorzaakt door de BOO. Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat bij de BOO de problemen niet worden aangepakt bij totaal gebrek aan kennis van zaken. Hoe kan het dat u nog steeds geen vervolgonderzoek heeft gedaan naar een stof die potentieel kankerverwekkende stoffen bevat en die zich in de inademingslucht van 20.000 mensen bevindt? Notabene heeft onze premier reeds 2 jaar geleden een volledig onderzoek aangekondigd om de ellende te doen stoppen.
Bijgaande foto van de groene aanslag laat de ‘aangroei’ zien binnen 1 week tijd (afgelopen week), de foto van BOO-schoorsteen laat zien dat de uitstoot enorm is: hoe kan dit, wat zit er in die uitstoot, wat is de status van de 3 ESP’s in de schoorstenen van BOO? Heeft u daar antwoorden op?
Hoe staat het met de SRU’s, SWS, Final Oil Catchers? Nimmer mochten wij antwoord krijgen op deze al jaren gestelde vragen, net zo min als dat wij inzage konden krijgen in de diverse rapportages van Isla en BOO. Slechts door tussenkomst van de rechter heb ik gegevens van Isla in mogen zien, maar met de huidige, al weer 2 jaar durende, uitstoot van groene stof is inzage in de BOO rapportages van nog groter belang.
Moties
De in de Tweede Kamer aangenomen moties laten er geen misverstand over bestaan, er is ook volgens de meerderheid van het parlement in Nederland sprake van ondeugdelijk bestuur op Curaçao door het niet handhavend optreden, en schending van mensenrechten. Het is aan Curaçao om, samen met Nederland, binnen 3 maanden de vervuilende schadelijke uitstoot van Isla en BOO substantieel te verlagen.
Oplossing op korte termijn
De eenvoudigste manier om de emissie te verlagen is het gebruik van brandstof met lager zwavelgehalte. Een eerste stap kan zijn om over te gaan naar stookolie met een zwavelgehalte van maximaal 1%. Eind maart komt onze raffinaderij-expert uit Nederland naar Curaçao. Wij bieden aan dat hij u voorlicht over de mogelijkheden de uitstoot structureel aan te pakken en te verlagen.
 
Dringend verzoek om Inzage
Gaarne zouden wij volgende week langskomen ter inzage van de jaarrapporten van Isla en BOO (per 1 maart zijn die verplicht in te leveren) die in jullie bezit zijn. De heer Cornelia (Isla) heeft onlangs tegenover de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAb) en TNO in een gesprek waar ook SMOC vertegenwoordigd was, bevestigd dat het om openbare rapporten gaat die bij GMN worden ingeleverd en aldaar kunnen worden ingezien. Zie ook de vergunning van BOO (CUC), o.a. de artikelen 2.2. en 2.12. *
 
Gaarne vernemen wij op zeer korte termijn van u de antwoorden op de door ons gestelde vragen en een afspraak ter inzage van de gevraagde informatie.
 
Met bezorgde groeten, namen SMOC,
 
Drs. Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
FB smoc curacao
*
Uit: HINDERVERGUNNING CURAÇAO UTILITIES COMPANY N.V.
2.2 De vergunninghouder moet gegevens bijhouden, waaronder over het brandstofverbruik, om de emissies van verontreinigende stoffen te kunnen vaststellen om elke zes maanden een rapport over NOX en TSP (zwevende deeltjes) emissies uit schoorstenen over de voorgaande werkperiode van zes maanden bij de MDC te kunnen indienen. Het rapport moet binnen 30 dagen na het einde van de periode van zes maanden worden ingediend, met uitzondering van het jaarverslag volgens 1.5 dat op 1 maart wordt ingediend.


2.12 Ter vaststelling van de luchtkwaliteit benedenwinds van de inrichting zullen data zoals rookgastemperatuur, -rookgassnelheid en andere relevante gegevens aan de MDC worden gegeven ter ondersteuning van modelberekeningen voor de luchtkwaliteit door de MDC. 

BOO 27 febr 2015 Groene aanslag 1 week februari 2016

Reacties zijn gesloten