Druk Tweede Kamer neemt toe: 25 mei deadline voor Plasterk

Van: Lange de Tim
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 14:39
Aan: GC-Commissie-KR
Onderwerp: E-mailprocedure verzoek om brief uitvoering motie ISLA

Geachte leden van de commissie voor Koninkrijksrelaties,

Het lid Van Laar verzoekt om een brief over de uitvoering van de motie met nummer 34 300 – IV, nr. 38, waarin is verzocht de Kamer uiterlijk 10 mei 2016 te informeren over de resultaten van het overleg met de regering van Curacao over te nemen maatregelen ter vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen van de ISLA-raffinaderij. Het Lid Van Laar verzoekt daarbij om een antwoord uiterlijk a.s. woensdag 16.00 uur, zodat de brief kan worden geagendeerd voor het verzamel-AO van a.s. donderdag.

Ik verzoek u mij uiterlijk op maandag 23 mei 2016 te 11.00 uur te laten weten of u met het voorstel van het lid Van Laar kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,
Mr. Tim N.J. de Lange

Plaatsvervangend Griffier, griffier Koninkrijksrelaties
Hoofd Griffie Commissies Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Besluitenlijst_e-mailprocedure_cie._KR_d.d._23_mei_2016 (2)

Reacties zijn gesloten