Bestuurlijke slappe hap uit “Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017: Memorie van Toelichting”

Zie hieronder voor zienswijzen aangaande wensen van de Tweede Kamer, aldus gebaseerd op bijgaande document: memorie_van_toelichting_.

  • N.a.v. de motie d.d. 10 februari 2016 Van Laar c.s. waarin wordt gesteld dat de uitstoot van de Isla binnen drie maanden substantieel moet worden verminderd (blz. 38):

,,Sinds het AO en de moties van januari/februari van dit jaar is er intensief en constructief overleg met de regering van Curaçao waarbij van de zijde van Curaçao op een tweetal terreinen expliciet om assistentie is verzocht: raffinagedeskundigheid en modernisering wet en regelgeving. Voor beide onderwerpen loopt de aanbesteding. Voor de raffinagedeskundigheid worden thans (medio juli 2016) offertes beoordeeld, voor de modernisering van de wet en regelgeving loopt de uitvraag.”

Reactie SMOC: de drie maanden zijn inmiddels ruimschoots voorbij en de uitstoot is geenszins substantieel verminderd.

  • N.a.v. de motie van het lid Van Tongeren d.d. 10 februari 2016 waarin de Nederlandse regering wordt verzocht om in goed overleg met Curaçao actief bij te dragen aan de handhaving van de voor de Isla-raffinaderij geldende milieunormen en de Dienst Centraal Milieubeheer te vragen hiervoor de noodzakelijke handhavingstrainingen te verzorgen (blz. 38):
,,Eerst na afronding van de werkzaamheden van de raffinagedeskundige en de modernisering van de wet- en regelgeving kan worden bezien welke additionele ondersteuning van Curaçao op het terrein van handhaving gewenst is. Een verzoek voor verdere assistentie wordt afgewacht.”
Reactie SMOC: blijkbaar is er geen verzoek van de Curaçaose regering uitgegaan aan de Nederlandse regering om de Isla daadwerkelijk te willen en gaan handhaven. Zo bleek ook afgelopen week. De Isla stootte weer flink veel uit en daarvoor mochten bewoners onder de rook de tol betalen, met de leerlingen en docenten van de Juan Pablo Duarte VSBO voorop. Advies van de Curaçaose overheid: burgers moesten hum ramen en deuren sluiten. Ondertussen mocht de Isla gewoon doorbrullen zonder bestuurlijke boetes, (tijdelijke) stillegging, etc.
* N.a.v. de motie van het lid Van Tongeren d.d. 10 februari 2016 waarin de Nederlandse regering wordt verzocht om in goed overleg de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen in het uitvoeren van de in het klimaatverdrag van Parijs overeengekomen afspraken (blz. 39):
,,Ondersteuning van de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten op het terrein van het Klimaatverdrag zal waar dienstig aan de orde komen tijdens de reguliere werkbezoeken aan genoemde landen.”
Reactie SMOC: evenals voorgaande moties gaat hier geen tot weinig bestuurlijke daadkracht vanuit.

Reacties zijn gesloten