Tijdschrift voor Constitutioneel Recht: selectieve inzet waarborgfunctie

Vaak. Heel vaak heeft SMOC gewezen op de waarborgfunctie zoals die officieel geldt in het Koninkrijk der Nederlanden. In het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is deze vastgelegd in Art. 43, lid 2:

  1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.
  2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk.

Duidelijke taal dus. In het voorjaar van 2016 stelde de Tweede Kamer in meerderheid vast dat, aangaande het Isla-terrein en het benedenwinds wonen en werken hiervan, er sprake is van ondeugdelijk bestuur en het schenden van mensenrechten. Wat SMOC betreft is dit een terechte vaststelling. Echter, de waarborgfunctie is van Koninkrijkswege nimmer ingezet, terwijl het voor andere zaken wel is ingezet. Zulks geeft staatsrechtgeleerden stof tot nadenken, zo ook voor mr.dr. Wytze van der Woude en mr. Wouter Zorg (beiden Universiteit Utrecht). In juli 2017 schreven zij over de waarborgfunctie in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. Aangaande het schenden van mensenrechten en het al dan niet inzetten van Art. 43, lid 2, schrijven zij (“Dan belt u even en dan regelen we dat: Over beleidskaders, rechtspolitieke keuzes, verharde relaties en selectieve flinkheid in de Koninkrijksrelaties onder Rutte II”, blz. 221):

Angstvallig stil blijft het ten aanzien van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden……Er is echter in ieder geval één fundamenteel recht ten aanzien waarvan dergelijk optimisme misplaatst is en waarbij men zich al geruime tijd mag afvragen of het betrokken land (Curaçao) er wel zelf uit kan komen. Dit betreft het fundamentele recht op een gezonde leefomgeving. Sinds jaar en dag stoot de Isla-raffinaderij aan het Schottegat in Curaçao zijn dampen uit over het eiland…..Met Barkhuysen zijn wij van opvatting dat de negatieve gezondheidseffecten die hieromtrent zo zoetjes aan wel degelijk aan de oppervlakte komen, niet voor onbepaalde tijd door het Koninkrijk kunnen worden genegeerd.

Wat voor staartje deze zienswijze gaat krijgen is voor SMOC een grote vraag. We zullen zien.

Reacties zijn gesloten