Haagse politici bezorgd over de Isla: mensenrechten en China

Elk jaar vinden er ‘begrotingsonderhandelingen’ plaats binnen de Cie Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer). Kamerleden stellen dan tal van schriftelijke en mondelinge vragen. Zo ook dit jaar. De Isla heeft ook de aandacht in het Haagse. Terecht natuurlijk. Het is niet voor niets dat de Tweede Kamer in 2016 vaststelde dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur en het schenden van mensenrechten aangaande de Isla. Tevens heeft de Tweede Kamer eind 2015 in meerderheid erkend dat Curaçao mede door Nl medio jaren 80 de Isla in de maag kreeg gesplitst. Het gehele document met schriftelijke vragen en bijbehorende antwoorden van Staatssecretaris Knops kunt u hier lezen: beantwoording-kamervragen-begrotingsbehandeling-koninkrijksrelaties.

Enkele belangrijke vragen en antwoorden worden hieronder letterlijk weergegeven:

Vragen van het lid Bosman, A. (VVD)

Vraag: Nederland heeft hulp aangeboden in de onderhandelingen met de Chinezen in het kader van ISLA-raffinaderij. Is daar gebruik van gemaakt?

Antwoord: De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken heeft de toenmalige minister-president van Curaçao aangeboden Curaçao door middel van intensievere samenwerking te ondersteunen in de beoordeling van grote buitenlandse investeringen met economische en/of maatschappelijke impact. Curaçao heeft aangegeven dit aanbod te willen accepteren en daar zal nog nader overleg over plaats vinden.

Vragen van het lid Tongeren, drs. L. van (GL)

Vraag: Het defensiepersoneel is onder de rook van de Isla raffinaderij weggehaald, maar de bevolking van Curaçao zit er nog onder. Dit grenst aan een mensenrechtenschending. Wat is de reactie van de staatssecretaris hierop?

Antwoord: De landen zijn zelf verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de mensenrechten, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur (artikel 43, eerste lid, van het Statuut). De bevolking van Curaçao kan een oordeel van de rechter vragen of er sprake is van mensenrechtenschending door de ISLA. Desgevraagd is Nederland bereid Curaçao te ondersteunen met kennis en expertise. Dit is in het recente verleden ook gebeurd bij een onderzoek naar het terugdringen van de vervuiling van de bestaande raffinaderij.

Vragen van het lid Diertens, A.E. (D66)

Vraag: Wil de staatssecretaris zich hard maken om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de ISLA uitkomt op het minimum aan uitstoot?

Antwoord: Nederland en Curaçao delen de zorgen met betrekking tot de gezondheids- en milieusituatie in relatie tot de ISLA-raffinaderij. Het is echter aan de regering van Curaçao om met de gevolgen voor mens en natuur om te gaan. In het afgelopen jaar heeft Curaçao een inspectie en audit laten uitvoeren door een gerenommeerd internationaal bedrijf. De resultaten van deze inspectie en audit vormen de basis voor verdere maatregelen. De ministeries van BZK en Infrastructuur & Waterstaat (I&W) hebben op verzoek van Curaçao geassisteerd bij de organisatie en realisatie van deze inspectie en audit. Van de zijde van BZK en I&W is er bereidheid om verdere assistentie te verlenen.

 

 

Reacties zijn gesloten