Tag Archives: waarborgfunctie

Staatssecretaris Knops moet aan de bak: Kamervragen GroenLinks

De recente studie van Snijders (Vrije Universiteit, Amsterdam) heeft een politiek effect gesorteerd: Kamervragen van Nevin Özütok (GroenLinks). Özütok begrijpt zeer dat de bewoners onder de Isla-rook al jarenlang in de steek worden gelaten, omdat de Isla nog nooit is gehandhaafd door de Curaçaose overheid. Dat terwijl, ook vrij recent nog, de rechter heeft vastgesteld dat de Isla ‘onrechtmatig heeft gehandeld’ door de toch al veel te slappe milieunormen te overschrijden. Helaas. De Curaçaose overheid kijkt dus weg en de … Lees meer

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht: selectieve inzet waarborgfunctie

Vaak. Heel vaak heeft SMOC gewezen op de waarborgfunctie zoals die officieel geldt in het Koninkrijk der Nederlanden. In het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is deze vastgelegd in Art. 43, lid 2: Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk. Duidelijke taal dus. In het voorjaar van … Lees meer

Persbericht: “Staten van Curaçao moet minachting opheffen: Wishi/Marchena en Buena Vista c.s. zullen het waarderen”

In een ultieme poging heeft SMOC op 9 februari 2016 de Staten van Curaçao opgeroepen om de Curaçaose regering te dwingen om per direct de Isla bestuurlijk te gaan handhaven. Het bleef min of meer stil, zoals dat al decennialang aan de orde van de dag is. Op 16 februari 2016 erkende de Tweede Kamer in meerderheid dat er op Curaçao sprake is van ondeugdelijk bestuur en het schenden van mensenrechten aangaande de Isla. Een parlementair novum wat SMOC betreft. … Lees meer

Politieke vaststelling m.b.t. Isla-PDVSA: schending mensenrechten en ondeugdelijk bestuur

De kogel is door de kerk, nadat vorige week een waslijst aan moties werd aangekondigd m.b.t. de Isla. Het jarenlang schenden van mensenrechten onder de rook van de Isla wordt door de Tweede Kamer in meerderheid erkend. Geen wonder dat het CBS in 2011 rapporteerde dat 83,1 % van de mensen uit Wishi/Marchena stankoverlast van de Isla ervaart (zie ook grafiek hieronder). Hun recht op een schoon leefmilieu moet met deze motie binnen drie maanden worden gerealiseerd. Dat wordt tijd … Lees meer

Notitie SMOC: hoorzitting Tweede Kamer der Staten-Generaal (27 januari 2016) Kom tot bestuurlijke oplossing, per direct.

Korte samenvatting: bevindingen en bestuurlijke oplossing volgens SMOC Gedurende WOI startte de Koninklijke Shell met raffineren op Curaçao: de Isla is een feit. Gedurende WOII leverde de Isla flinke hoeveelheden brandstof voor de geallieerden: Europees Nederland heeft hier flink van geprofiteerd en gedenkt dat op 4 mei (onbewust?). Diverse rapporten en publieksdemonstraties aangaande milieu- en gezondheidsoverlast ten spijt heeft Shell zonder milieuvergunning gedraaid, dit tot aan haar vertrek in 1985.[1] Het (geografisch kleine) Eilandgebied Curaçao kreeg, door mede toedoen van … Lees meer

Persbericht: ‘Klimaatwet Klaver en Samsom: reactie van SMOC’

Met genoegen heeft SMOC kennisgenomen van de initiatiefwet die Klaver (GroenLinks) en Samsom (PvdA) deze week te berde hebben gebracht aangaande het klimaat. Beide politici hebben aangegeven dat ze openstaan voor input van belangenorganisaties, bij deze. SMOC waardeert het zeer dat er serieus werk wordt gemaakt van klimaatproblematiek. Stijging van de zeespiegel en de opwarming van de aarde raakt immers vooral kleine eilanden. Dit geldt dubbel en dwars voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden met hun mooie koraalriffen, … Lees meer

Hulde voor Hachchi en Van Raak: Plasterk moet pro-actief aan de slag!

Vorige week dienden Hachchi (D66) en Van Raak (SP) twee moties in om Minister Plasterk ertoe te bewegen dat de problematiek omtrent de Isla tot het verleden moet gaan behoren. Plasterk zag dit niet zitten en daarom heeft SMOC hem gisteren een brief gestuurd met de relevante (juridische) feiten: Isla handelt onrechtmatig, maar is desondanks nog nooit bestuurlijk gehandhaafd. Met de nodige gemakzucht wees Plasterk er altijd op dat de Isla-problematiek een autonome aangelegenheid is voor en van het Land … Lees meer

Omarm de moties van Hachchi en Van Raak: SMOC maant Plasterk

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer Dr. R. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag CC: Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties   Datum: 12 oktober 2015 Betreft: uw reactie op de moties d.d. 8 oktober 2015 van Hachchi (D66) en Van Raak (SP) inzake de Isla-raffinaderij op Curaçao Zijne Excellentie, Graag wil ik namens SMOC kort reageren op uw houding inzake de waarborging van deugdelijk bestuur en het respecteren van mensenrechten m.b.t. de Isla-raffinaderij op Curaçao. Dit … Lees meer

Uit de oude doos: ‘Motie van GroenLinks, D66 en PvdA’

Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 32500 IV 14 Motie van het lid van gent c.s. Vergaderjaar 2010-2011 Nr. 14 Voorgesteld 2 december 2010 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) in 2008 met Curaçao is afgesproken dat aan de ISLA-raffinaderij milieunormen zullen worden gesteld, maar dat pas recent zicht is gekomen op de daadwerkelijke normoverschrijdingen; overwegende, dat aan Curaçao gevraagd is om voor 1 december 2010 een toekomstvisie op de ISLA-raffinaderij te ontwikkelen, … Lees meer

VVD en D66 bijten elkaar over de Isla en de waarborgfunctie

Op 31 maart jongstleden besprak de Tweede Kamer der Staten-Generaal de zogeheten Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en St. Maarten. Het voorlopige gespreksverslag vindt u hier: Concept_verslag_Staat_van_het_bestuur_Aruba,_Curaçao_en_Sint_Maarten. M.b.t. de Isla-raffinaderij hielden de VVD en D66 er een andere visie op na. Heel terecht wees D66, bij monde van mevrouw Hachchi, de VVD op de selectieve inzet van de liberalen als het gaat om de waarborgfunctie. SMOC is zeer benieuwd wat voor vervolg dit mag krijgen. Zie hieronder voor de … Lees meer